Konštantné symboly na Slovensku

Konštantné symboly (skupiny)

SkupinaDefinícia
0platby podľa osobitnej dispozície banky

1
platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
2úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
3výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta
4prednostné platby
5opravné zúčtovanie z podnetu banky s označením „B“
6dobropisy (vratky) na platby bežného roka
7dobropisy (vratky) na platby minulého roka
8ostatné bezhotovostné platby
9hotovostné platby
Zdroj: Oznámenie NBS číslo 698/2002 Z. z.