Konštantné symboly na Slovensku

Konštantné symboly na Slovensku

SymbolDefinícia
000Xplatby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010X)
010Xplatby za poľnohospodárske výrobky
030Xplatby za služby
0508platba šekom za predaný tovar a poskytnuté služby
0608platba platobnou kartou za predaný tovar a poskytnuté služby
101Xpríjmy z podnikania a vlastníctva majetku
111Xadministratívne a iné poplatky a platby
121Xkapitálové príjmy
131Xpríjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z predaja majetkových účastí štátu
201Xostatné príjmy
301Xmzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
311Xpoistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce
321Xcestovné výdavky
331Xenergie, voda a komunikácie
341Xmateriál a služby
351Xdopravné
361Xrutinná a štandardná údržba
371Xnájomné za prenájom
381Xostatné tovary a služby
391Xbežné transfery na rovnakej úrovni
401Xdávky sociálneho zabezpečenia
411Xdávky sociálnej pomoci
421Xštátne sociálne dávky
431Xostatné bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
441Xdávky štátnym zamestnancom
451Xdotácie nefinančným subjektom
461Xnáklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
471Xnáklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej Republiky za sprivatizovaný majetok
481Xbežné transfery do tuzemských finančných inštitúcií
491Xbežné transfery na rôznej úrovni
501Xbežné transfery do zahraničia
511Xsplácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
521Xobstarávanie kapitálových aktív
531Xkapitálové transfery na rovnakej úrovni
541Xkapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
551Xkapitálové transfery nefinančným subjektom
561Xkapitálové transfery na rôznej úrovni
571Xkapitálové transfery do zahraničia
581Xposkytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku
591Xsplácanie domácej istiny, splácanie výnosov z cenných papierov
601Xsplácanie istiny do zahraničia
611Xprevod bežných výdavkov
621Xprevod kapitálových výdavkov
002Xplatby za dodávky investičnej povahy
072Xpríspevky na združenú výstavbu
003Xprostriedky na mzdy
013Xzrážky z miezd
093Xdávky sociálneho zabezpečenia
114Xbežná záloha
134Xdoúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
154Xdodatočné daňové priznanie
174Xvyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb)
194Xzúčtovanie rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčné pôžitky, zrážky daní a zabezpečenie dane
214Xdodatočne vyrubená daň
234Xzníženie oslobodenia
254Xneoprávnený nárok spotrebnej dane z motorovej nafty u poľnohospodárov z kontroly
274Xodvod neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu vyrubených iným orgánmi štátnej správy
294Xpaušálna daň podľa § 15 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
314Xpenále z kontroly
334Xpenále zo správy
354Xpenále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
374Xpenále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
394Xpenále neoprávneného nároku spotrebnej dane z motorovej nafty poľnohospodárom
494Xvrátenie dane – nepriame dane
514Xzvýšenie dane
534Xnárok na odpočet dane
574Xdodatočné daňové priznanie
594Xzvýšenie dane – daňová inšpekcia
614Xdodatočná platba z daňovej inšpekcie
634Xpokuta z kontroly
654Xpokuta zo správy
674Xpokuty vyrubené daňovou inšpekciou
694Xpokuty vyrubené daňovým orgánom, ktoré nie sú príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu
714Xpenále z daňovej inšpekcie
734Xúrok pri odklade platenia
754Xexekučné náklady
774Xúrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenie preplatku
794Xblokové pokuty vyrubené daňovým úradom
814Xplatba (účtovaná súčasne s predpisom)
854Xvratky Ministerstva obrany Slovenskej republiky
874Xplatba na vyrovnanie preplatku
0051platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu 1) s označením „B“
005Xpenále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd (okrem platieb pod symbolom 0051)
205Xnákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
305Xpredaj cenných papierov
405Xvyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť menovitej hodnoty (istiny)
505Xostatné obchody s cennými papiermi
015Xhospodárstvo operatívne výdavky
025Xplatby v Sk určené na úhrady do zahraničia
035Xplatby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
055Xfinančné platby ostatné
1559výplaty z vkladov obyvateľstva
255Xúhrady poistných plnení poisťovňami
355Xplatby poistného poisťovniam
4559výplaty z vkladov obyvateľstva prostredníctvom platobnej kart
085Xprechodne poskytnuté pôžičky
0959výplaty hotovosti poštám „B“
1959výplaty hotovosti bankám „B“
006Xprevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
016Xsplátky úverov a pôžičiek
0468prevod prostriedkov z platobného systému SIPS do platobného systému RTGS
0568prevod prostriedkov z platobného systému RTGS do platobného systému SIPS
096Xostatné prevody
007Xtržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
017Xtržby za poskytnuté služby
0379ostatné príjmy
1379vklady obyvateľstva (vrátane depozitných certifikátov a vkladových certifikátov a vkladových listov)
0479vrátené mzdy
0579vrátené hotovosti na nákup
1979vklady v hotovosti na účty pôšt „B“
2979vklady v hotovosti na účty bánk „B“
0098automatické prevody zostatkov
1098prevody zostatkov zrušených účtov
209Xnákup cenných papierov
309Xpredaj cenných papierov
409Xvyplácanie výnosov z cenných papierov
0198regulácia zostatkov účtov
0298ostatné prevody
0398poskytnuté úvery
0498splátky úverov a pôžičiek
0598zúčtovanie úrokov
269Xdevízové operácie nákup
369Xdevízové operácie predaj
0898zúčtovanie ceny za peňažné služby
189Xzúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou
0998zúčtovanie súpisiek poštových poukážok
Zdroj: Oznámenie NBS číslo 698/2002 Z. z.