Minimálna mzda na Slovensku 2023

Stupne náročnosti práce (2022 vs. 2023)

StupeňMinimálna mzda v roku 2022Minimálna mzda v roku 2023
1.646 eur700 eur
2.762 eur816 eur
3.878 eur932 eur
4.994 eur1 048 eur
5.1110 eur1 164 eur
6.1226 eur1 280 eur
Výpočet Finsideru (minimálna mzda na Slovensku)

Zákon pozná šesť stupňov náročnosti práce pri minimálnej mzde. Určujú druh práce a jej minimálnu mzdu. Najnižšia výplata na druhom stupni od januára 2023 stúpla z pôvodných 762 eur na 816 eur. Na najvyššom stupni náročnosti práce zase z úrovne 1 226 eur na 1 280 eur mesačne.

1. stupeň

Výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

2. stupeň

Výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou. Výkon jednoduchých remeselných prác, sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve, opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

3. stupeň

Výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

Minimálna mzda na Slovensku
Minimálna mzda na Slovensku rastie podľa automatického výpočtu. (zdroj: Freepik)

4. stupeň

Samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

5. stupeň

Výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou, komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

6. stupeň

Tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami, výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.