Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2013

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom824
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov640
z toho: poľnohospodárstvo626
Priemysel888
ťažba a dobývanie933
priemyselná výroba865
dodávka elektriny, plynu, pary1 466
dodávka vody875
Stavebníctvo607
Veľkoobchod a maloobchod768
Doprava a skladovanie803
Ubytovacie a stravovacie služby513
Informácie a komunikácia1 634
Finančné a poisťovacie činnosti1 531
Činnosti v oblasti nehnuteľností865
Odborné, vedecké a technické činnosti1 021
Administratívne služby824
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 010
Vzdelávanie722
Zdravotníctvo a sociálna pomoc800
Umenie, zábava a rekreácia627
Ostatné činnosti580
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku