Živnostníkov čakajú od septembra viaceré zmeny. Poslanci v júni schválili zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Najdôležitejšou zmenou je, že sa zdvojnásobí čas, na ktorý si možno vybaviť pozastavenie živnosti v roku 2022.


Všeobecne platí, že podnikateľ môže oznámiť živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu.

Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že uvedie neskorší deň pozastavenia. Živnostenské oprávnenie sa následne obnoví uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Pozastavenie živnosti v roku 2022 po novom až na štyri roky

Živnostenský úrad môže zrušiť živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po jej vzniku, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť.

Novela predlžuje maximálnu lehotu pozastavenia z dvoch rokov na štyri roky. To znamená, že živnostenský úrad nebude môcť po dobu štyroch rokov od pozastavenia prevádzkovania živnosti živnostenské oprávnenie zrušiť.

Lehota štyroch rokov platí aj pre situáciu, keď podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť od vzniku živnostenského oprávnenia.

Ako funguje pozastavenie živnosti v roku 2022

  • Do konca augusta možno živnosť pozastaviť len na dva roky, od 1. septembra na štyri roky.
  • Pozastavenie živnosti v roku 2022 možno ohlásiť buď osobne na živnostenskom úrade alebo elektronicky prostredníctvom cez portál slovensko.sk.
  • Kto sa rozhodne osobne oznámiť prerušenie živnosti, musí zájsť na živnostenský úrad podľa svojho trvalého pobytu. Za pozastavenie živnosti v roku 2022 v takom prípade podnikateľ zaplatí poplatok vo výške štyroch eur.
  • Živnostníci, ktorí chcú oznámiť pozastavenie živnosti v roku 2022 prostredníctvom portálu slovensko.sk, potrebujú k tomu občiansky preukaz s čipom s platnými certifikátmi a čítačku kariet. Poplatok za elektronické pozastavenie činnosti je v porovnaní s osobnými oznámením polovičný, živnostník tak zaplatí dve eurá.
  • Podnikatelia môžu na prerušenie živnosti využiť aj služby firiem, ktoré sa na to špecializujú. Ide o rovnaké spoločnosti, ktoré zakladajú živnosti či firmy. V takom prípade musí živnostník počítať s vyššími nákladmi, jednotlivé firmy si za pozastavenie živnosti v roku 2022 pýtajú do 20 eur.

pozastavenie živnosti v roku 2022
Podnikatelia môžu využiť pozastavenie živnosti v roku 2022 až na štyri roky (Ilustračné foto: Depositphotos)

Uvoľnenie podmienok pri predaji pyrotechnických výrobkov

Od septembra sa pre živnostníkov zjednoduší možnosť prevádzkovania živnosti na predaj pyrotechnických výrobkov. V súčasnosti ide o viazanú živnosť a podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť.

Do konca augusta 2022 patrí medzi viazané živnosti predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1.

Zákon od 1. septembra 2022 vypúšťa predaj týchto výrobkov zo zoznamu viazaných živností a rovnako sa aj viazaná živnosť s predmetom činnosti „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“ stáva voľnou živnosťou.

Zákon z dôvodu zachovania právnej istoty pre osoby, ktoré už získali odbornú spôsobilosť, zavádza prechodné ustanovenie. Podľa neho zostávajú zachované živnostenské oprávnenia vydané do konca augusta 2022 na vykonávanie viazaných živností s predmetom činnosti „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F 3, kategórie T1 a kategórie P1“ a „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“. Podnikatelia, ktorí majú v súčasnosti živnostenské oprávnenie na túto činnosť, tak môžu v činnosti naďalej pokračovať podľa ich súčasného oprávnenia.


Podnikatelia budú môcť od septembra prerušiť živnosť až na štyri roky

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) je členom Komisie pre európske rodinné právo v Utrechte a členom neformálnej expertnej skupiny Európskej komisie pre práva detí. Študoval na právnických fakultách v zahraničí (vo Viedni, Tübingene, Bazileji, Berlíne). Pôsobí ako odborný asistent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a vyučuje predmety občianske právo hmotné, rodinné právo a ochranu spotrebiteľa. Od 1. júna 2022 je univerzitný docent. Od roku 2020 je členom Legislatívnej rady vlády SR. Od roku 2021 je členom redakčnej rady prestížneho nemeckého časopisu pre rodinné právo FamRZ – Zeitschrift für das gesamte Familienrecht.
Ďalšie články R. Dobrovodského →


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: