Výpočet starobného dôchodku v roku 2024

Chcete vedieť, na akú výšku starobného dôchodku budete mať zhruba nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet dôchodku ekonomického portálu Finsider. Do kalkulačky stačí zadať hrubý mesačný príjem v eurách a počet odpracovaných rokov. Na základe toho kalkulačka vypočíta približnú sumu mesačného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku. Kalkulačka počíta už s januárovou valorizáciou dôchodkov.

Dôchodková kalkulačka

Dôchodková kalkulačka

Poznámka: Kalkulačka na výpočet dôchodku ráta len informatívnu výšku starobnej penzie.

Kalkulačka na výpočet dôchodku ekonomického portálu Finsider počíta výšku penzie len v informatívnej rovine. Dôvodom je fakt, že do výpočtu vstupujú rôzne informácie, ktoré platca poistného nemôže získať jednoducho. Ide napríklad priemerný osobný mzdový bod za každý odpracovaný rok. Presný výpočet dôchodku je totiž pomerne zložitý. Na presnejší výpočet je možné použiť kalkulačku Sociálnej poisťovne, do ktorej je potrebné zadať údaje za jednotlivé roky.

Kalkulačka na výpočet dôchodku

Starobný dôchodok je dávka, ktorá sa za splnených podmienok poskytuje zo dôchodkového poistenia. Jeho účelom je zabezpečiť platcovi poistného príjem v starobe. Ak chce niekto získať dôchodok, musí najprv splniť základné podmienky.

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ak:

  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  • a dovŕšil dôchodkový vek.

Ak poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň desať rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Samotný dôchodok sa počíta súčinom počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu (POMB) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH).

  • Vzorec: Dôchodok = počet odpracovaných rokov x priemerný osobný mzdový bod x ADH
Kalkulačka na výpočet dôchodku 2024
Kalkulačka na výpočet dôchodku portálu Finsider počíta len v informatívnej rovine. (Ilustračné foto: Freepik)

Priemerný osobný mzdový bod:

Priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky počas platenia dôchodkového poistenia. Potom sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Dôležité je, z akej sumy či vymeriavacieho základu sa platili odvody. Ten sa za každý rok spriemeruje a porovná s priemernou mzdou v krajine.

Príklad na výpočet osobného mzdového bodu: Ak bol priemerný vymeriavací základ 800 eur, a priemerná mzda tisíc eur, osobný mzdový bod bude na úrovni 0,8.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ spred dvoch rokov. Priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta ako súčet osobných mzdových bodov za odpracované roky a vydelí počtom týchto rokov.

Kalkulačka na výpočet dôchodku portálu Finsider počíta s tým, ako keby mal človek každý rok rovnaký osobný mzdový bod, to znamená, že by jeho plat bol vo vzťahu k priemernej mzde stále na rovnakej úrovni.

Počet odpracovaných rokov:

Ide o obdobím dôchodkového poistenia. Tým môže byť obdobie povinného dôchodkového poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia, výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.

Ako vypočítať roky: Počet odpracovaných rokov sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky dni dôchodkového poistenia a vydelia sa číslom 365.

Ďalej to môže byť obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba. Obdobím dôchodkového poistenia zamestnanca s nepravidelným príjmom nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ.

Kalkulačka na výpočet dôchodku vám môže pomôcť vypočítať, ako sa váš dôchodok bude meniť v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Platí pritom, že čím viac má niekto odpracovaných rokov, tým by mal mať vyšší starobný dôchodok. Keďže na získanie starobného dôchodku je potrebných minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia, aj kalkulačka na výpočet dôchodku vyžaduje, aby ste do nej zadali minimálne 15 odpracovaných rokov.

Kalkulačka na výpočet dôchodku 2024
Ilustrácia: DALL-E

Aktuálna dôchodková hodnota:

Dôchodková hodnota vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu. Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa použije na výpočet dôchodkovej dávky, je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

ADH je nastavená tak, aby v každom roku pri výpočte dôchodku odrážala ekonomický stav krajiny. Preto sa táto hodnota zvyšuje o rast priemernej mzdy. Dôchodková hodnota je od 1. januára do 31. decembra 2024 na úrovni 17,7688 eura.

Kalkulačka na výpočet dôchodku ráta aj s valorizáciou dôchodku. Starobný dôchodok sa totiž pri výpočte ešte zvýši o percento, o ktoré sa v danom roku zvyšujú dôchodku. V roku 2024 to je o 14,5 percenta. O toto percento sa zvyšujú len novopriznané dôchodky. Ľuďom, ktorí poberali dôchodok už v roku 2023, sa penzie zvýšia o 3,6 percenta, keďže mali nárok aj na mimoriadnu júlovú valorizáciu. Na rozdiel od minulosti sa všetky starobné dôchodky zvyšujú percentuálne, neexistuje tak žiadna minimálna suma valorizácie, na ktorú majú nárok všetci penzisti.