Konštantné symboly na Slovensku

Čo sú to konštantné symboly? Ide o súbor rôznych štvormiestnych čísel, ktoré sa používajú pri elektronických platbách. Ich úlohou je jasne identifikovať charakter a spôsob danej platby. Konštantné symboly nie sú pri platbách vo všeobecnosti povinné. V niektorých prípadoch ho ale inštitúcie, firmy či štátne autority vyžadujú.

Konštantný symbol sa skladá zo štyroch čísel. Prvé tri čísla majú informovať o charaktere platby a štvrté číslo zase o jej spôsobe alebo zúčtovaní. Symboly majú desať tried od nula až po deväť. Každá trieda pritom hovorí o inom druhu platby. Ide napríklad o mzdové náklady, platby za tovar a služby či pokladničné príjmy.

Rovnako aj premenná časť konštantného symbolu, teda posledné číslo (X), má desať skupín od nula do deväť. Číslo špecifikuje spôsob platby. Ide napríklad o výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta, ostatné bezhotovostné platby, hotovostné platby či platby podľa osobitnej dispozície banky.

Konštantné symboly
Konštantné symboly nie sú na Slovensku povinné. (Ilustračné foto: Freepik)

Tvorbu, štruktúru a zoznam symbolov definovala Národná banka Slovenska (NBS). V rámci skupiny platobných identifikačných údajov sa ešte používajú variabilný symbol, špecifický symbol a číslo účtu v tvare IBAN.

Pozrite si zoznam tried a skupín konštantných symbolov, ich kompletný zoznam a tiež zoznam najpoužívanejších konštantných symbolov na Slovensku. Jednotlivé sekcie otvoríte po kliknutí na príslušné tlačidlo.