Konštantné symboly na Slovensku

Najpoužívanejšie konštantné symboly (zoznam)

SymbolDefinícia
1118administratívne a iné poplatky a platby – vo vzťahu k ŠR
1144bežná záloha dane
1148bežná záloha dane
7948blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
0938dávky sociálneho zabezpečenia
1548dodatočné daňové priznanie
5748dodatočné daňové priznanie
6148dodatočná platba z daňovej inšpekcie
2148dodatočne vyrubená daň
1348doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
7548exekučné náklady
0558finančné platby ostatné
0158hospodárstvo operatívne výdavky
3718nájomné za prenájom – vo vzťahu k ŠR
2058nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
5348nárok na odpočet dane
5058ostatné obchody s cennými papiermi
0968ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
2018ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR
3818ostatné tovary a služby – vo vzťahu k ŠR
2948paušálna daň podľa § 15 Z.č. 366/ 1999 Z.z. o dan. z príjmov
0058penále, poplatky z omeškania, iné majet. sankcie, náhrady škôd
7148penále z daňovej inšpekcie
3148penále z kontroly
3348penále zo správy
3548penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
3748penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
8148platba (účtovaná súčasne s predpisom)
0028latby za dodávky investičnej povahy
3558platby poistného poisťovniam
0108platby za poľnohospodárske výrobky
0308platby za služby
0008pPlatby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)
0358platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
8748platba na vyrovnanie preplatku
3118poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
6348pokuta z kontroly
6548pokuta zo správy
6748pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6948pokuty vyrubené daňovým orgánom, kt. nie sú príjmom osob. účtu ŠR
3058predaj cenných papierov
0858prechodne poskytnuté pôžičky
0068prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
1018príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – vo vzťahu k ŠR
1318príjmy zo splác. pôžič. posk. zo ŠR a z predaja účas. majetku štátu
0038prostriedky na mzdy
5918splácanie dom. istiny, splác. výnos. z cen. papierov – vo vzťahu k ŠR
5118splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi – vo vzťahu k ŠR
0168splátky úverov a pôžičiek
0078tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0178tržby za poskytnuté služby
2558úhrady poistných plnení poisťovňami
7748úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenia preplatku
7348úrok pri odklade platenia
4948vrátenie dane – nepriame dane
4058vyplácanie výnosov z cen. papierov, splatnosť menovitej hodnoty
1748vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (DPFO,DPPO)
0138zrážky z miezd
1948zúčt. rozdielov predd. na daň z príjmov zo záv. činnosti, zrážky daní
5148zvýšenie dane
5948zvýšenie dane – daňová inšpekcia
Zdroj: mBank