Konštantné symboly na Slovensku

Konštantné symboly (triedy)

TriedaDefinícia
0platby za tovar a služby

1
vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu
2platby za dodávky investičnej povahy
3mzdové a ostatné osobné náklady
4príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov
5ostatné finančné platby
6prevody medzi účtami toho istého klienta
7pokladničné príjmy
8rezerva
9vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk ku klientom
Zdroj: Oznámenie NBS číslo 698/2002 Z. z.