Výpočet poplatkov za dedičstvo v roku 2024

S majetkovou pozostalosťou sú spojené aj poplatky za dedičstvo, ktoré musia zaplatiť ľudia, ktorí majetok zdedia. Kalkulačka na poplatky za dedičstvo, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider.sk vám vypočíta, akú výšku poplatkov musíte zaplatiť na základe hodnoty zdedeného majetku. Pri prejednaní dedičstva sa platia dva druhy poplatkov. Prvým je notársky poplatok a druhým súdny poplatok. Kalkulačka poplatkov sa dedičstvo vypočíta obidva poplatky a na konci vyráta aj ich celkovú sumu. Kalkulačka už ráta so zvýšenými súdnymi poplatkami za dedičstvo, ktoré platia od 1. apríla 2024

Dedičská kalkulačka

Dedičská kalkulačka

Poplatky za dedičstvo u notára

Keď niekto zdedí majetok a tento proces prebieha v rámci civilného a mimosporového poriadku, sú s nim spojené aj poplatky pre notára a súd. Právomoci notára v dedičskom konaní limituje rozhodnutie súdu. V konaní notár vystupuje ako takzvaný súdny komisár. Jeho odmena za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej, je 13 eur. V ostatných prípadoch je základom jeho odmeny v konaní o dedičstve všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.

poplatky za dedičstvo
S majetkovou pozostalosťou sú spojené aj poplatky za dedičstvo (Ilustračné foto: Depositphotos)

Odmena pre notára:

 • z prvých 3 300 eur hodnoty majetku sa platí 2 %,
 • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu sa platí 1 %,
 • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu sa platí 0,7 %,
 • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu sa platí 0,4 %,
 • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu sa platí 0,2 %,
 • suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava,
 • odmena pre notára ako súdneho komisára je najmenej 23 eur,
 • poplatok za dedičstvo pre notára platí každý dedič zvlášť.

Odmena súdneho komisára za úkony v konaní o umorenie listiny je jedno percento z peňažnej sumy uvedenej v návrhu na umorenie listiny, najmenej 33,19 eura a najviac 663,50 eura. Samotná odmenu notára sa môže vo všetkých prípadoch primerane zvýšiť. Najviac však o 50 percent, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné. Ak bolo v dedičskom konaní alebo v konaní o umorenie listiny viac notárov alebo notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.

poplatky za dedičstvo
Poplatky za dedičstvo sa platia notárovi i súdu (Ilustrácia: DALL-E)

Poplatky za dedičstvo na súde

Okrem poplatkov pre notára sa platí aj súdny poplatok. Na rozdiel od odmeny pre notára sa tento poplatok platí len raz, pričom to môže spraviť v rámci celého konania aj jeden z dedičov. Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov. Poplatníkom je aj dedič v konaní o dedičstve. Poplatková povinnosť vzniká vydaním rozhodnutia o dedičstve a poplatok je splatný ihneď vydaním rozhodnutia.

Súdny poplatok pri dedičstve:

 • za konanie o dedičstve do sumy 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva je poplatok 10 eur,
 • za konanie o dedičstve do sumy 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva je poplatok 25 eur,
 • za konanie o dedičstve nad sumu 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva je poplatok 0,2 % a najviac 250 eur,
 • za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom je poplatok 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 10 eur a najviac 250 eur,
 • za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej je poplatok 25 eur,
 • ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.

Poznámka: Poplatky za dedičstvo pri notárovi a na súde nemusia byť jediným výdavkom pri dedení. Počítať treba napríklad s výdavkami na znalecký posudok pri nehnuteľnostiach.