Výpočet dane z príjmu živnostníka za rok 2023

Chcete vedieť, akú daň z príjmu budete platiť zo živnosti za rok 2023? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na daňové priznanie živnostníka, ktorá počíta výšku dane podľa príjmu z podnikania. Do zadania kalkulačky stačí vyplniť, aký mal živnostník v minulom roku príjem, výšku výdavkov a tiež odvodov. Ak si niekto uplatňuje paušálne výdavky, ich výšku nemusí vypĺňať, stačí zaškrtnúť príslušné políčko. Rovnako je treba vyznačiť aj to, ak si niekto uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na nepracujúceho manžela alebo manželku a prípadne doplniť aj jeho či jej príjem. Kalkulačka následne vypočíta, akú daň z príjmu bude musieť za vlaňajšok zaplatiť štátu.

Kalkulačka dane pre živnostníka

Kalkulačka dane pre živnostníka

V kolónke ročný príjem je nutné zadať celý minuloročný príjem z faktúr bez odpočítania iných výdavkov či odvodov. Živnostník následne vyplní výšku výdavkov, ak si uplatňuje reálne výdavky. V opačnom prípade túto kolónku nevypĺňa a zaškrtne políčko s názvom paušálne výdavky. V rámci výšky odvodov je potrebné vyplniť sumu zaplatených odvodov za zdravotné aj sociálne poistenie dokopy. Ak má živnostník nárok aj na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela, zaškrtne príslušné políčko a uvedie výšku celkového príjmu manželky za minulý rok.

Kto musí podať daňové priznanie:

Daňové priznanie živnostníka k dani z príjmov rok 2023 je povinný podať daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Daňové priznanie živnostníka
Portál Finsider spustil kalkulačku na daňové priznanie živnostníka (Ilustračné foto: Freepik/daňové priznanie živnostníka)

Kedy sa podáva daňové priznanie:

Daňové priznanie živnostníka je daňovník povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je do 2. apríla 2024. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia živnostník zrušil živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Každý si môže podanie odložiť o tri mesiace. V prípade príjmu zo zahraničia je možné požiadať o odklad o šesť mesiacov.

Aké je daňové priznanie živnostníka:

Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 pre živnostníkov sa použije tlačivo typu B, ktorého vzor ustanoví ministerstvo financií vydaným opatrením.

Aké výdavky si uplatňuje živnostník:

Živnostník sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

  • paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur,
  • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
  • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.
Kalkulačka na daňové priznanie živnostníka
Kalkulačka na daňové priznanie živnostníka vyráta aj výšku nezdaniteľných častí (Ilustrácia: DALL-E)

Ako sa určuje základ dane živnostníka:

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia. Do základu dane sa nezahŕňa príjem, pri ktorom je vybraním dane zrážkou už splnená daňová povinnosť.

Aká je daň pre daňové priznanie živnostníka:

Dôležitá je aj sadzba dane z príjmu živnostníka. Môže to byť 15, 19 a 25 percent. Najnižšia sadzba sa uplatňuje vtedy, ak bol príjem nižší ako 49 790 eur. Daň bude na úrovni 19 percent vtedy, ak príjem presiahne 49 790 eur, ale táto sadzba sa uplatňuje v tomto prípade len do sumy 37 981,94 eura. Na zvyšný príjem nad touto hranicou sa uplatňuje daň 25 percent.

Aké sú daňové úľavy pre živnostníka:

Živnostník si samotný základ dane môže ešte znížiť rôznymi daňovými úľavami. Ide napríklad o nezdaniteľnú časť na daňovníka, na manželku či manžela, na doplnkové dôchodkové sporenie, daňový bonus na dieťa alebo aj na zaplatené úroky pri hypotéke. Každá z úľav má svoju stanovenú výšku a podmienky. Po ich uplatnení tak živnostník zaplatí aj nižšiu daň.