Kalkulačka pre GAP poistenie vozidla v roku 2024

Chcete vedieť, aká je cena pre GAP poistenie vozidla? Odpoveď vám môže dať kalkulačka, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci s portálom Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku vám kalkulačka ukáže najlacnejšiu ponuku na havarijnú poistku, ktorej súčasťou je aj GAP poistenie a ktorú si môžete rovno aj objednať. Cena poistenia bude vo výsledku porovnávaná v rámci ponuky rôznych poisťovní.

Kalkulačka je nastavená tak, že v prvom kroku do nej treba zadať továrenskú značku vozidla, model, rok výroby či dátum jeho prvej registrácie. Okrem toho musí majiteľ do kalkulačky zadať cenu vozidla, respektíve poistnú sumu. Do zadanie sa vypisuje aj email, telefónne číslo a začiatok poistenia. Na základe týchto údajov bude vypočítaná cena poistenia. Ponuky budú zoradené od najlacnejšej.

Čo je to GAP poistenie vozidla

 • GAP poistenie pochádza z anglického Guaranteed Asset Protection, čo v preklade znamená „Garantovaná ochrana majetku“. Ide pripoistenie k havarijnému poisteniu vozidla, ale predáva sa aj ako samostatný produkt.
 • GAP poistenie slúži ako finančné krytie pri totálnych škodách na vlastnom vozidle alebo v prípade jeho odcudzenia. Ide tak o škody, ktoré samotné havarijné poistenie aj so spoluúčasťou nepokryje.
 • Keďže poisťovne určujú poistnú sumu pri havarijnom poistení zo všeobecnej hodnoty vozidla a v zmluvách je spravidla dohodnutá spoluúčasť, pri totálnych škodách dostane majiteľ nižšiu sumu ako bola cena vozidla.
 • Tento produkt tak pri totálynch škodách alebo krádeži vozidla kryje finančnú stratu, ktorá vznikne rozdielom medzi nákladmi na obstaranie vozidla a vyplateným poistným plnením z havarijného poistenia.
 • GAP poistenie kryje len udalosti, ktoré spôsobili takzvanú totálnu škodu na vozidle. Toto pomenovanie používajú poisťovne pri poškodení, ktoré sa už prípadnou opravou nedá zvrátiť. Vozidlo je tak už nepoužiteľné.
 • Pri tomto poistení vozidla nezáleží na tom, či jeho vlastník dokáže vinníka identifikovať. Poisťovňu bude zaujímať dokumentácia. Nehodu je potrebné zdokumentovať a v niektorých prípadoch aj privolať políciu.
 • Tento produkt je odporúčaný najmä pri nových vozidlách alebo autách s vyššou hodnotou.
GAP poistenie
Aká je cena pre takzvané GAP poistenie vozidla? (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Ako sa určuje cena poistenia

 • Pri poistení sa najprv určuje poistná suma, ktorá sa odvíja od samotného vozidla. Ide o maximálnu sumu, ktorá môže byť pri škode na vozidle vyplatená. Poisťovne určujú poistnú sumu zo všeobecnej hodnoty vozidla.
 • Okrem toho sa pri poistnej sume berú do úvahy druh a značka vozidla, objemu motora, výška zľavy poisťovne, vybraných služieb v rámci zmluvy, ďalej od nastavených pripoistení či výšky spoluúčasti pri poistnej udalosti.
 • Súčasťou zmluvy býva aj spoluúčasť, ktorá predstavuje náklady za časť škody, ktorú zaplatí majiteľ vozidla. Väčšina spoluúčastí v ponukách poisťovní na slovenskom trhu sa pohybuje v hodnote od päť do desať percent.
 • O cene poistky tak rozhoduje aj spoluúčasť. Stanoví sa pevnou sumou a vždy sa odpočíta od celkovej výšky vyplateného plnenia z poistnej udalosti. Čím vyššia je spoluúčasť pri poistení, tým lacnejšie je aj poistenie.
 • Pri totálnej škode je majiteľovi vyplatená poistná suma, z ktorej je odpočítaná spoluúčasť. Poistné plnenie ale nemusí zodpovedať obstarávacej cene vozidla. GAP poistenie tento rozdiel dorovnáva.
 • GAP poistenie je možné dojednať s pripoistením náhrady spoluúčasti. Produkt tak v praxi môže pri totálnej škode alebo krádeži vozidla uhradiť aj náklady na spoluúčasť.
GAP poistenie
GAP poistenie slúži ako krytie pri totálnych škodách na vozidle alebo v prípade jeho odcudzenia (Ilustračné foto: Peter Csernák)

Čo všetko kryje havarijné poistenie

 • Predmetom poistenia sa rozumie vozidlo, jeho časti a príslušenstvo tvoriace povinnú a štandardnú výbavu uvedené v poistnej zmluve.
 • Poistka môže kryť:
  • haváriu vozidla, zrážku alebo stret vozidla so zverou, poškodenie alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní,
  • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov hlodavcami, vandalizmus, krádež či odcudzenie,
  • poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla, živelnú udalosť, lúpež v zmysle trestného zákona, batožinu,
  • zvláštnu výbavu, smrť a trvalé následky osôb prepravovaných v poistenom vozidle, náklady na odťah,
  • pripoistenie čelného skla, finančné straty v prípade totálnej škod, iné poistné riziká podľa ponuky poisťovne.