Výpočet štátnej prémie zo stavebného sporenia 2024

Chcete vedieť, aká štátna prémia zo stavebného sporenia sa poskytuje v roku 2024? Odpoveď vám môže dať kalkulačka štátnej prémie, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider. Do kalkulačky stačí zadať výšku ročných vkladov v eurách. Kalkulačka následne vypočíta, aká bude vaša štátna prémia zo stavebného sporenia.

Kalkulačka na výpočet štátnej prémie zo stavebného sporenia 2024:

Výška štátnej prémie (€):

Čo je to stavebné sporenie?

 • Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely a na základe ktorého môže získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver.
 • Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky. Stavebný úver je poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu sporenia na stavebné účely.
 • Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa, čo je banka ktorá vykonáva prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov.
 • Bankové činnosti môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia. Označenie stavebná sporiteľňa alebo jeho preklad môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.
Štátna prémia zo stavebného sporenia
Štátna prémia zo stavebného sporenia v roku 2024 je 7 % z ročného vkladu. (Ilustračné foto: Freepik)

Čo je to štátna prémia?

 • Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý dosiahol alebo nedosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu.
 • Nárok vzniká sporiteľovi, ktorého priemerný mesačný príjem je najviac 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
 • Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa. Finančné riaditeľstvo SR poskytuje stavebnej sporiteľni elektronicky údaj o úhrne zdaniteľných príjmov za kalendárny rok sporiteľa.
 • Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení.
 • Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási.

Kto môže byť stavebným sporiteľom?

 • Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.
 • Stavebným sporiteľom môže byť spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.
 • Stavebným sporiteľom môže byť iná právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.
 • Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia.
 • Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení po dvoch rokoch od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie nepoužije na stavebné účely.
 • Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej prémie.
 • Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
 • Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade.
Štátna prémia zo stavebného sporenia
Štátna prémia zo stavebného sporenia v roku 2024 stúpla (Ilustrácia: DALL-E)

Štátna prémia zo stavebného sporenia v roku 2024

 • Štátna prémia zo stavebného sporenia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca so zaokrúhlením na 0,5 %.
 • Štátna prémia zo stavebného sporenia v roku 2024 je na úrovni 7 % z ročného vkladu.
 • Štátna prémia zo stavebného sporenia je najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok. Výšku uverejňuje vždy ministerstvo financií opatrením.
 • Na získanie maximálnej štátnej prémie vo výške 70 eur musí sporiteľ na účet stavebného sporenia vložiť v roku 2024 najmenej 1 000 eur.
 • Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.