Kalkulačka dávky v nezamestnanosti 2024

Aký je výpočet dávky v nezamestnanosti? Kalkulačka dávky v nezamestnanosti portálu Finsider vypočíta celkovú výšku dávky, ktorú dostanete za mesiac, ktorý má 30 dní. Do kalkulačky stačí zadať vašu hrubú mesačnú mzdu, ktorú poberáte. Dobrovoľne poistená osoba môže zadať vymeriavací základ, z ktorého platí poistenie v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti Slovensku 2024 (od 1. júla 2023 do 30. júna 2024):

Dávka v nezamestnanosti, ktorú dostanete v mesiaci, ktorý má 30 dní (€):

Dávka v nezamestnanosti je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca zamestnancovi alebo dobrovoľne poistenej osobe zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti a ktorá slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti. Nárok majú aj živnostníci, ak si platia poistenie dobrovoľne.

Komu patrí dávka v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Zároveň môže ísť iba o povinne poistenú osobu v nezamestnanosti. Inak povedané, nárok má zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky. Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

výpočet dávky v nezamestnanosti 2024
Výpočet dávky v nezamestnanosti počíta jej výšku v roku 2024 za 30 dní (Ilustračné foto: Freepik)

Druhou základnou podmienkou je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Inak povedané, musí ísť o osobu, ktorá bola poistená v nezamestnanosti. Zároveň platí, že úrad nepozerá na to, akým spôsobom bol skončený pracovnoprávny vzťah. Nemá to vplyv na nárok, výšku dávky a ani na obdobie jej poskytovania. Rovnako pri dávke v nezamestnanosti nezáleží na to, či bol pracovný pomer dohodnutý na neurčitý alebo určitý čas.

O dávku sa žiada v Sociálnej poisťovne alebo na úrade práce ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V praxi tak nie je nutné žiadosť o dávku podávať v Sociálnej poisťovni, ak si poistenec nárok uplatnil ako súčasť zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ak bude niekto o dávku žiadať v Sociálnej poisťovni, je nevyhnutné uviesť aj dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu.

Výpočet dávky v nezamestnanosti

Výpočet dávky v nezamestnanosti sa odvíja od denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je na výpočet dávky v nezamestnanosti potrebná hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri dobrovoľne poistených je na výpočet dávky v nezamestnanosti potrebný vymeriavací základ.

Kalkulačka na výpočet dávky v nezamestnanosti počíta aj výšku dávky, na ktorú majú nárok dobrovoľne poistené osoby, musia do nej zadať svoj vymeriavací základ, z ktorého platia odvody. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 percent denného vymeriavacieho základu.

výpočet dávky v nezamestnanosti 2024
Na výpočet dávky v nezamestnanosti v roku 2024 stačí zadať hrubú mzdu (Ilustračné foto: Pexels)

Na výpočet dávky v nezamestnanosti je potrebný súčin denného vymeriavacieho základu, čísla 0,5 a počtu dní v mesiaci. Denný vymeriavací základ má aj svoju maximálnu hranicu. Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2023 a v prvom polroku 2024 je najviac vo výške 85,7425 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 329,10 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, jej maximálna výška dosahuje 1 286,20 eura.

Parametre dávky v nezamestnanosti v roku 2024:

  • Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2023 a v prvom polroku 2024 je najviac vo výške 85,7425 €.
  • Percentuálna výška dávky v nezamestnanosti je 50 % DVZ.
  • Maximálna dávka v nezamestnanosti za 31 dní je 1 329,10 €.
  • Maximálna dávka v nezamestnanosti za 30 dní je 1 286,20 €.

Ako a kedy sa vypláca dávka v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou. Dávky sa poukazujú na bankový účet poistenca. Na žiadosť sa dávka vypláca aj v hotovosti alebo poštovým poukazom na výplatu. Na žiadosť poistenca sa vypláca aj na účet manžela či manželky v banke, ak má v tom čase právo disponovať s peniazmi na tomto účte a ak s tým manžel či manželka súhlasí.

Ak poistenec poberá nemocenské, materské, ošetrovné alebo rodičovský príspevok, poberanie dávky v nezamestnanosti sa prerušuje. Dávka sa poberá odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a poberá sa spravidla maximálne šesť mesiacov.

Nárok tak zaniká dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, uplynutím podporného obdobia šiestich mesiacov, dňom priznania dôchodku, dňom smrti poistenca alebo jednorazovým vyplatením 50 percent dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.