Kalkulačka na výpočet ošetrovného v roku 2024 (OČR)

Aká je výška ošetrovného (OČR)? Kalkulačka na výpočet OČR portálu Finsider vypočíta celkovú výšku dávky ošetrovného, ktorú dostanete, ak sa staráte o choré dieťa či iného príbuzného. Do kalkulačky stačí zadať vašu hrubú mesačnú mzdu a počet dní, počas ktorých máte na ošetrovné nárok.Ošetrovné je druh dávky zo sociálneho poistenia, ktorá čerpá poistenec z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania inej osoby alebo osôb. Môže ísť o deti alebo iných príbuzných.

Ošetrovné na Slovensku 2024 (OČR):

Celkové ošetrovné, ktoré dostanete (€):

Komu patrí ošetrovné

Nárok na dávku ošetrovné má po splnení všetkých podmienok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a tiež osoba, ktorá už nie je nemocensky poistená, ale je v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva.

Nárok im vzniká vtedy, ak je potrebné osobné a celodenné ošetrovanie chorého príbuzného v priamom rade ako napríklad rodiča, chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela či manželky, prípadne chorého rodiča manžela alebo manželky.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba si musí platiť nemocenské poistenie 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku. Zamestnanec a živnostník majú nárok bez ohľadu na to, ako dlho sú poistení.

Nárok na takzvané krátkodobé ošetrovné sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné. Ide o dvojdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré každému vystaví lekár pri zistení ošetrovania alebo starostlivosti. Nárok na dlhodobé ošetrovné a jeho výplatu musí na tlačivách tiež potvrdiť lekár.

výpočet OČR 2024
Kalkulačka na výpočet OČR ukáže výšku dávky za maximálne 14 dní (Ilustračné foto: Freepik)

Výpočet OČR dávky

Ošetrovné sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ. Kalkulačka na výpočet OČR počíta aj výšku dávky, na ktorú majú nárok živnostníci dobrovoľne poistení, musia však do nej zadať svoj vymeriavací základ, z ktorého platia odvody.

Percentuálna výška ošetrovného je 55 percent denného vymeriavacieho základu od prvého dňa. Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Výpočet OČR dávky má aj svoju maximálnu hranicu. Maximálne denné ošetrovné je od 1. januára 2024 na úrovni 47,158375 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí v roku 2024 maximálne 660,30 eura.

Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. Za 30-dňový mesiac teda môže rodič dostať najviac 1 414,80 eura. V prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni 1 462 eur.

Parametre dávky:

  • Maximálne denné ošetrovné je vo výške 47,158375 €.
  • Dávka ošetrovné za 14 dní tak dosiahne maximálnu sumu 660,30 €.
  • Dlhodobé ošetrovné počas 90 dní je rovnaké ako maximálna výška péenky.
  • Maximálny výpočet OČR za 30 dní je 1 414,80 €.
  • Maximálny výpočet OČR za 31 dní je 1 462 €.
výpočet OČR 2024
Ošetrovné možno poberať najviac 14 kalendárnych dní (Ilustrácia: DALL·E)

Ako a kedy sa vypláca OČR

Ošetrovné sa vypláca prednostne na účet príjemcu materského v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu sa vypláca aj v prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo na účet manžela či manželky v banke. Dávky sa vyplácajú spravidla do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý táto dávka patrí.

Sociálna poisťovňa preto musí mať k dispozícii aj všetky potrebné doklady. Tie musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa konkrétna dávka vypláca. Krátkodobé ošetrovné sa vypláca maximálne počas 14 dní a dlhodobé ošetrovné zase maximálne 90 dní od vzniku nároku na túto dávku.