Kalkulačka na výpočet materskej dávky v roku 2024

Vypočítajte si výšku materskej dávky. Kalkulačka materskej portálu Finsider vypočíta celkovú výšku dávky, ktorú dostanete v mesiaci, ktorý má 30 dní. To znamená, že v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, dostanete o niečo viac peňazí. Kalkulačka materskej funguje tak, že do nej stačí zadať vašu hrubú mesačnú mzdu, ktorú poberáte.

Materská dávka je druh dávky zo sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nemusí ísť len o poistenkyňu, ale vypláca sa aj inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Kalkulačka materskej dávky 2024:

Materská dávka, ktorú dostanete v mesiaci, ktorý má 30 dní (€):

Pozn.: Kalkulačka materskej počíta približnú výšku materskej dávky na základe hrubého príjmu.

kalkulačka materskej 2024
Kalkulačka materskej 2024 vypočíta výšku dávky zamestnanca i živnostníka (Ilustračné foto: Freepik)

Komu patrí materská dávka

Nárok na materskú dávku má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a tiež osoba, ktorá už nie je nemocensky poistená, ale je v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva.

Nárok na materské vzniká buď matke dieťaťa, alebo inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa. Iným poistencom môže byť otec dieťaťa, ak matka zomrela, alebo sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav.

Dávku môže poberať aj manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže alebo nesmie starať. Ďalej má na dávku nárok manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela. Prípadne to môže byť aj iná osoba, ak sa stará o dieťa napríklad na základe rozhodnutia súdu.

Vo všetkých prípadoch ale musia platiť nemocenské poistenie minimálne 270 dni v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Nárok na materskú vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred pôrodom a spravidla sa poberá 34 týždňov. Ak to nie je matka, poberá sa spravidla 28 týždňov od priznania materského.

kalkulačka materskej dávky 2024
Kalkulačka materskej 2024 vypočíta výšku dávky zamestnanca i živnostníka (Ilustračné foto: Freepik)

Výška materskej dávky

Materská sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ pre platenie odvodov. Kalkulačka materskej počíta aj výšku materskej dávky, na ktorú majú nárok živnostníci, musia však do nej zadať svoj vymeriavací základ, z ktorého platia odvody. Percentuálna výška materského je 75 percent DVZ od prvého dňa. Sumy materského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Výška materskej dávky má aj svoju maximálnu hranicu. Určuje ju maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa mení vždy k 1. januáru daného roka. Maximálny denný vymeriavací základ sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa potom počíta maximálna výška za deň. Po výpočte tak vzniknú aj maximálna možná materská dávka za 30-dňový mesiac a maximálna možná dávka za mesiac, ktorý má 31 dní.

Parametre dávky v roku 2024 (kalkulačka materskej):

  • Percentuálna výška materského je 75 % DVZ.
  • Maximálna materská dávka je 64,31 € na deň.
  • Maximálna materská za 30 dní je 1 929,30 €.
  • Maximálna materská za 31 dní je 1 993,60 €.

Ako a kedy sa vypláca materské

Materská dávka sa vypláca prednostne na účet príjemcu materského v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu sa vypláca aj v prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo na účet manžela či manželky v banke.

Dávky sa vyplácajú spravidla do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca. Sociálna poisťovňa ale musí mať k dispozícii aj všetky potrebné doklady.

Tie musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. Po narodení dieťaťa treba predložiť aj kópiu dokladu o narodení dieťaťa len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.