Výpočet sirotského dôchodku v roku 2024

Chcete vedieť, na aký sirotský dôchodok máte nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet sirotského dôchodku ekonomického portálu Finsider. Do kalkulačky stačí zadať výšku dôchodku zosnulého alebo výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok. Na základe toho kalkulačka vypočíta maximálnu výšku sirotského dôchodku, ktorú môže dostať nezaopatrené dieťa po smrti rodiča alebo osvojiteľa.

Výpočet sirotského dôchodku:

Maximálna výška sirotského dôchodku (€):

Nárok a pravidlá pre sirotský dôchodok:

 • Sirotský dôchodok je v podstate dôchodková dávka, ktorá je určená na zabezpečenie nezaopatreného dieťaťa po smrti jeho rodiča alebo osvojiteľa.
 • Sirotský dôchodok sa poberá len v prípade, že rodič alebo osvojiteľ bol ku dňu smrti poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku.
 • Podmienka poberania je splnená aj vtedy, ak rodič alebo osvojiteľ bol ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok.
 • Podmienka nároku na sirotský dôchodok je splnená aj vtedy, ak rodič alebo osvojiteľ zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 • Sirotský dôchodok sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.
 • Nárok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo po jeho manželovi.
 • Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. Ak mu zomreli obaja rodičia či osvojitelia, Sociálna poisťovňa môže vyplácať dve dôchodkové dávky za každého zvlášť.
 • Podmienkou teda je, že rodič alebo osvojiteľ odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne. Problematiku sirotského dôchodku upravuje zákon o sociálnom poistení.
 • Nárok na sirotskú penziu môže aj zaniknúť napríklad osvojením nezaopatreného dieťaťa a vtedy, keď už poberateľ nie je nezaopatrené dieťa. Vždy však nárok zanikne dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.
sirotský dôchodok
Sirotský dôchodok je v dávka, ktorá je určená pre nezaopatrené dieťa po smrti jeho rodiča. (ilustračné foto: Depositphotos)

Výška a poberanie sirotského dôchodku:

 • Výška sirotského dôchodku sa vypočíta ako 40 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa pred smrťou. Môže ísť aj o 40 percent predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok ku dňu smrti.
 • Ak rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa určí vždy z toho vyššieho dôchodku. Dôchodková sirotská dávka je vyplácaná vždy mesačne vopred a v pravidelnom opakujúcom sa termíne, ktorý určí Sociálna poisťovňa.
 • Sirotská penzia je vyplácaná na účet, ktorý sa predkladá pri spisovaní žiadosti o dôchodok. Môže to byť účet siroty, alebo žijúceho rodiča. Sirotské sa môže vyplácať aj v hotovosti prostredníctvom pošty. Sirota môže poberať aj naraz dva sirotské dôchodky bez ohľadu na to, v akej sú výške.
 • V prípadoch, kedy sirota poberá invalidný dôchodok a zároveň aj sirotskú penziu, v plnej sume sa vypláca vždy vyšší dôchodok a ten nižší je len polovičný. Ak sú dôchodky rovnaké, v sume jednej polovice sa vždy vypláca sirotský dôchodok.
 • V prípadoch, kedy sirota poberá invalidný dôchodok, sirotský dôchodok a má nárok na ďalší sirotský dôchodok, tak sa v plnej sume vypláca najvyšší dôchodok, ten nižší je len polovičný a ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vždy vypláca sirotský dôchodok.
 • V prípadoch, kedy sirota poberá vdovský alebo vdovecký dôchodok a zároveň má nárok na sirotské alebo má nárok na výplatu sirotských dôchodkov obojstranne osiroteného dieťaťa, vypláca sa v plnej sume najvyšší dôchodok, ten nižší je len polovičný a ak je ich suma rovnaká, v sume jednej polovice sa vypláca ten dôchodok, ktorý si zvolí sirota.
 • V prípadoch, kedy bol sirote priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, nárok na sirotský dôchodok jej nevznikne, pretože vtedy nie je považovaná za nezaopatrené dieťa.

Príklad:

Poberateľ predčasného starobného dôchodku zomrel 10. februára. Od tohto dátumu vznikol jeho synovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, nárok na sirotský dôchodok. Zomretý rodič poberal predčasný dôchodok na úrovni 481,20 eura mesačne. Suma sirotského dôchodku teda bude 192,50 eura mesačne.