Životné minimum na Slovensku (2001 – 2024)

Životné minimum na Slovensku definuje legislatíva. Ide o spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima nie je stále rovnaká. Každý rok sa valorizuje o ekonomickú veličinu, ktorú zisťuje a zverejňuje Štatistický úrad SR. V minulosti o raste rozhodovali rast cien nízkopríjmových domácností alebo príjmov slovenských domácností na osobu. Použila sa veličina, ktorá bola nižšia.

Po novom sa na to používa už len Inflácia nízkopríjmových domácností. Rozhodujúcim obdobím , za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. Výška životného minima sa potom upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a platí do 31. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Potom sa suma opäť mení podľa štatistikov.

Suma životného minima sa potom ešte určuje pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa. Životné minimum na domácnosť sa potom počíta súčtom jednotlivých súm podľa toho, aké osoby tvoria domácnosť a koľko ich spolu žije. Suma pre ďalšiu posudzovanú osobu alebo dieťa sa vždy zvyšuje spolu so základnou sumou životného minima. Valorizačný princíp je pritom rovnaký.

Najnovšie sa výška životného minima upravuje k 1. júlu 2023. Inflácia nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu dosiahla 14,7 percenta. Suma životného minima tak stúpne zo súčasných 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Životné minimum na ďalšiu posudzovanú osobu vzrastie z pôvodných 163,53 eura na 187,57 eura. Suma, ktorá sa počíta na zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa, stúpne zo sumy 107,03 eura na 122,77 eura mesačne. Tieto sumy sú platné do konca júna 2024.

Počítajú sa aj zárobky domácnosti

Pri posudzovaní domácnosti na účely určenia súm životného minima sa do úvahy berú aj príjmy. U posudzovanej fyzickej osoby sa započítava jej príjem a príjem jej manžela či manželky. Pri rodičoch s nezaopatreným dieťaťom sa berú do úvahy príjmy rodičov a nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti. Keď je rodič zároveň aj nezaopatrené dieťa, posudzuje sa jeho zárobok a príjmy, ktoré na ne poberá iná osoba. Keď sa posudzuje nezaopatrené dieťa, počíta sa jeho zárobok a príjem jeho rodičov. U zaopatreného neplnoletého dieťaťa sa berie do úvahy len jeho príjem.

Aké príjmy sa počítajú:

 • príjmy, z ktorých sa platia dane z príjmu po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov, preddavkov na daň a iných výdavkov vynaložených na dosiahnutie príjmov,
 • príjmy oslobodené od dane z príjmov okrem náhrad škôd, nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu,
 • vreckové pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné,
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov,
 • ďalšie príjmy osôb po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností,
 • V prípade straty sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
výška životného minima
Výška životného minima nie je stále rovnaká (Ilustračné foto: Freepik)

Aké príjmy sa nepočítajú:

 • jednorazové štátne sociálne dávky,
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím okrem príspevku za opatrovanie,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • štipendiá,
 • jednorazový príspevok,
 • príspevok na stravu,
 • resocializačný príspevok,
 • 13. dôchodok,
 • finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh,
 • zvýšenie prídavku na dieťa,
 • jednorazový doplatok k starobnému dôchodku,
 • príjem z dohody uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorá sa týka opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
 • rodičovský dôchodok,
 • zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac, kedy dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy,
 • tehotenské podľa osobitných predpisov.

Výška životného minima 2021 – 2024 (tabuľka)

RokVýška životného minima na jednu osobuVýška životného minima na ďalšiu posudzovanú osobuVýška životného minima na dieťa
2024268,88 €187,57 €122,77 €
2023268,88 €187,57 €122,77 €
2022234,42 €163,53 €107,03 €
2021218,06 €152,12 €99,56 €
2020214,83 €149,87 €98,08 €
2019210,20 €146,64 €95,96 €
2018205,07 €143,06 €93,61 €
2017199,48 €139,16 €91,06 €
2016198,09 €138,19 €90,42 €
2015198,09 €138,19 €90,42 €
2014198,09 €138,19 €90,42 €
2013198,09 €138,19 €90,42 €
2012194,58 €135,74 €88,82 €
2011189,83 €132,42 €86,65 €
2010185,38 €129,31 €84,61 €
2009185,19 €129,18 €84,52 €
20085 390 Sk3 760 Sk2 460 Sk
20075 130 Sk3 580 Sk2 340 Sk
20064 980 Sk3 480 Sk2 270 Sk
20054 730 Sk3 300 Sk2 150 Sk
20044 580 Sk3 200 Sk2 080 Sk
20034 210 Sk2 940 Sk1 910 Sk
20023 930 Sk2 750 Sk1 780 Sk
20013 790 Sk2 650 Sk1 720 Sk
Zdroj: MPSVaR (výška životného minima)