Výpočet ceny povinného zmluvného poistenia 2024

Chcete vedieť, koľko budete platiť za povinné zmluvné poistenie (PZP) auta? Odpoveď vám môže dať PZP kalkulačka, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci s portálom Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku vám kalkulačka ukáže najlacnejšiu ponuku na povinnú poistku, ktorú si môžete rovno aj objednať. PZP kalkulačka tak zároveň porovnáva ponuky rôznych poisťovní.

PZP kalkulačka je skonštruovaná tak, že v prvom kroku do nej stačí zadať evidenčné číslo vozidla. Na základe verejne dostupných údajov PZP kalkulačka automaticky zistí, o aké auto ide, aký má výkon, rok výroby či zdvihový objem valcov. V prípade nového auta, ktoré ešte nemá pridelené evidenčné číslo, je potrebné údaje o aute vypísať. V druhom kroku musí používateľ zadať údaje o sebe. Na základe týchto údajov kalkulačka vypočíta cenu PZP. Jednotlivé ponuky poisťovní zoradí od najlacnejšej. Pri jednotlivých poisťovniach si motorista môže vybrať aj doplnkové služby, ktoré sa následne prejavia na cene poistky.

Povinné poistenie vozidla predpisuje slovenská legislatíva. Ide v podstate o poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí poistené vozidlo inému vozidlu. Musia ho mať uzavreté všetky motorové vozidlá, ktoré sa pohybujú po slovenských cestách. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu jeho vodič.

pzp kalkulačka
Cena PZP sa odvíja jednak od auta ale ovplyvňuje ju aj jeho majiteľ (Ilustračné foto: Freepik)

Čo musí poisťovňa z povinného poistenia uhradiť:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • náklady spojené s právnym zastúpením
 • ušlý zisk.

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity musia byť uvedené aj v poistnej zmluve. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit plnenia, každému z nich sa znižuje v pomere limitu podľa nárokov všetkých poškodených. Poistený je povinný oznámiť vznik škodovej udalosti do 15 dní, ak sa stala na území Slovenskej republiky a do 30, ak vznikla mimo územia Slovenska.

Zákonné limity:

 • Škody na zdraví a nákladov pri usmrtení – 5 240 000 eur
 • Škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci – 1 050 000 eur
PZP kalkulačka
Koľko budete platiť za povinné zmluvné poistenie (PZP)? Odpoveď vám môže dať PZP kalkulačka (Ilustrácia: DALL-E)

PZP kalkulačka alebo ako sa určuje cena:

 • Poistné pri poistení zodpovednosti sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv.
 • Cena poistky sa určuje podľa druhu a značky vozidla, objemu motora, roku výroby, veku držiteľa vozidla a miesta jeho bydliska, histórie škodovosti majiteľa vozidla či výšky zľavy poisťovne.
 • Pri určení výšky poistného je poisťovňa povinná zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistníka. Ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, musí uplatňovať zľavu na poistnom a naopak.
 • Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného, dĺžka obdobia a splatnosť určujú všeobecné poistné podmienky.
 • Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou alebo preukázať uzavretie poistenia.
 • Vodič je povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť.
 • Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení.
 • Za jazdu bez povinného zmluvného poistenia môže byť 16 eur až 3 300 eur. Pokuty udeľuje okresný úrad a výnosy z nich sú príjmom štátneho rozpočtu.

Čo je to hraničné poistenie:

 • Každý vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov zmluvu o PZP.
 • Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a na území iného členského štátu.
 • Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenska zaplatením poistného.
 • Hraničné poistenie na uzatvára na celú dobu pobytu vozidla a najmenej na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia.
 • O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení.

PZP kalkulačka v príklade:

Koľko budete platiť za povinné poistenie. PZP kalkulačka vám ukáže ponuku poisťovní podľa zadaných parametrov. Portál Finsider preto pripravil aj ilustračný príklad ceny PZP.

 • Vozidlo a poistenec:
  • Automobil značky Škoda Kamiq s rokom výroby 2022
  • Obejm motora 1 390 cm3 a výkon motora 84 kW
  • Celková hmotnosť auta je 1 700 kg
  • Vek vodiča je 29 rokov, trvalé bydlisko je Liptovský Mikuláš
  • Držiteľ nikdy nespôsobil nehodu

Cena povinného poistenia pre tohto vodiča môže byť od 104,24 eura ročne.