Mzdová kalkulačka 2022

Chcete si vypočítať, aká je vaša čistá mesačná mzda? Mzdová kalkulačka ekonomického portálu Finsider vám vypočíta, aká bude výška vašej mesačnej čistej mzdy. Mzdová kalkulačka funguje tak, že do nej zadáte výšku vašej hrubej mzdy, označíte, či si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a koľko máte detí, na ktorí si uplatňujete daňový bonus.

Kalkulačka čistej mzdy:

Odvody zamestnanec:

Nemocenské poistenie (€):

Starobné poistenie (€):

Invalidné poistenie (€):

Poistenie v nezamestnanosti (€):

Zdravotné poistenie (€):

Celkové odvody zamestnanca (€):

Odvody zamestnávateľ:

Nemocenské poistenie (€):

Starobné poistenie (€):

Invalidné poistenie (€):

Poistenie v nezamestnanosti (€):

Garančné poistenie (€):

Úrazové poistenie (€):

Rezervný fond (€):

Zdravotné poistenie (€):

Celkové odvody zamestnávateľa (€):

Nezdaniteľná časť základu dane (€):

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela (€):

Daňový základ (€):

Daň 19 % (€):

Daň 25 % (€):

Výsledná daň (€):

Daňový bonus na deti (€):

Čistý príjem (€):

Celkové náklady práce (€):

Mzdová kalkulačka 2022
Mzdová kalkulačka umožňuje vypočítať výšku čistej mzdy (Ilustračné foto: Mikhail Nilov na Pexels)

Výpočet čistej mzdy (mzdová kalkulačka):

Zamestnancom na Slovensku sa čistá mesačná mzda počíta z hrubej mzdy. Ako prvé sa z hrubej mzdy odvádzajú sociálne a zdravotné odvody zamestnanca a zamestnávateľa za zamestnanca. Nasleduje výpočet daňového preddavku s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a nezdaniteľnej časti na manželku.

Daň sa vypočíta tak, že sa od hrubej mzdy odpočítajú zaplatené odvody a nezdaniteľné časti. Z výsledku sa potom počíta daň na úrovni 19 percent, pri vyššom príjme 25 percent. Od preddavku na daň si môžu zamestnanci s deťmi ešte odpočítať daňový bonus na dieťa. Nakoniec sa od hrubej mzdy odpočítajú sociálne a zdravotné odvody či daň. Výsledkom je čistá mzda.

  • Daň = hrubá mzda - zdravotné odvody - sociálne odvody - nezdaniteľná časť základu dane) x 19 %
  • Čistá mzda = hrubá mzda – odvody – daň + daňový bonus na dieťa

Sociálne poistenie (mzdová kalkulačka)

Sociálne poistenie platí z hrubej mzdy zamestnanec a zamestnávateľ za zamestnanca. Kým zamestnanec poistné zaplatí reálne zo svojej mzdy, zamestnávateľ sociálne poistenie za zamestnanca platí z vlastných zdrojov. Zamestnanec platí sadzbu 9,4 percenta z hrubej mzdy, zamestnávateľ platí sadzbu 25,20 percenta z hrubej mzdy zamestnanca. Mzdová kalkulačka portálu Finsider vo výpočte ukazuje, aké odvody mesačne platí zamestnávateľ a zamestnanec.

Fond sociálneho poisteniaZamestnanec (sadzba)Zamestnávateľ (sadzba)
Nemocenské poistenie1,40 %1,40 %
Dôchodkové poistenie (starobné)4 %14 %
Dôchodkové poistenie (invalidné)3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
Garančné poistenie-0,25 %
Úrazové postenie-0,80 %
Rezervný fond-4,75 %
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdravotné poistenie (mzdová kalkulačka)

Povinné odvody sa platia aj do zdravotnej poisťovne zamestnanca. V tomto prípade ale nie je stanovený minimálny a ani maximálny vymeriavací základ. Firma platí zdravotné poistenie z reálnej hrubej mzdy bez ohľadu na jej výšku. Zamestnávateľ platí za svojho pracovníka desať percent z hrubej mzdy. Zamestnanec odvádza zase štyri percentá. Výnimkou sú len zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí platia polovičnú sadzbu (2 %). Mzdová kalkulačka portálu Finsider vo výpočte počíta s tým, že si zníženú sadzbu zdravotných odvodov neuplatňujete.

Časť zdravotného poisteniaZamestnanec (sadzba)Zamestnávateľ (sadzba)
Odvody4 %10 %
Odvody osoby so zdravotným postihnutím2 %-
Zdroj: Zdravotné poisťovne
Mzdová kalkulačka 2022
Mzdová kalkulačka vám vypočíta čistú mesačnú mzdu. (Ilustračné foto: Freepik)

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2022 (mzdová kalkulačka)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v zásade suma, ktorá je od dane oslobodená. Môže si ju uplatniť v podstate každý daňovník okrem poberateľov dôchodkov. Zamestnanci si ju môžu uplatniť mesačne vo výplate alebo raz ročne v daňovom priznaní. Mzdová kalkulačka portálu Finsider počíta s tým, že si ho uplatňuje každý.

Príjem daňovníkaNezdaniteľná časť
menej ako 20 235,97 €4 579,26 €
viac ako 20 235,97 €9 638,25 € - ¼ základu dane*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €.

Nezdaniteľná časť na manželku v roku 2022 (mzdová kalkulačka)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku je v zásade suma, ktorá je od dane oslobodená. Môže si ju uplatniť daňovník alebo daňovníčka, ktorého alebo ktorej manžel či manželka nedosahuje príjem, prípadne dosahuje príjem iba do určitej výšky. Suma nezdaniteľnej časti na manželku závisí od príjmu daňovníka a príjmu manželky. Mzdová kalkulačka portálu Finsider umožňuje do výpočtu čistej mzdy zahrnúť plnú výšku nezdaniteľnej časti na manželku.

Príjem daňovníkaPríjem manžela/kyNezdaniteľná časť
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €04 186,75 €
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €menej ako 4 186,75 €4 186,75 € - príjem manželka/ky
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €viac ako 4 186,75 €0 €
vyšší ako 38 553,01 €0 €13 825,00 € a ¼ základu dane daňovníka*
vyšší ako 38 553,01 €viac ako 013 825,00 € - (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky)*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €.

Daňový bonus na dieťa v roku 2022 (mzdová kalkulačka)

Zamestnanci s deťmi si môžu zároveň v mesačnej výplate uplatniť daňový bonus na dieťa. Ide o sumu, ktorá im znižuje preddavok na daň a zvyšuje čistú mzdu. Daňový bonus si uplatňuje vždy len jeden z rodičov, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti a jeho ročný príjem je minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy.

Nárok na bonus končí s dosiahnutím 25. roku života dieťaťa. Bonus je rozdelený do troch kategórií. Mzdová kalkulačka portálu Finsider umožňuje do výpočtu čistej mzdy zahrnúť aj bonus na deti do šesť rokov veku, od šesť do 15 rokov a nad 15 rokov veku.

Dieťa podľa vekuSuma
dieťa do 6 rokov veku47,14
dieťa od 6 do 15 rokov veku43,60
dieťa nad 15 rokov veku23,57
Zdroj: Slov-lex

Preddavok na daň (mzdová kalkulačka)

Zamestnanec platí zo svojej hrubej mzdy aj preddavok na daň na úrovni 19 a 25 percent podľa výšky svojho príjmu. Zamestnanec platí len preddavok na daň, pretože počas ročného zúčtovania si môže uplatňovať daňové bonusy, alebo jednu z nezdaniteľných častí a môže mu vzniknúť daňový preplatok alebo nedoplatok. Mzdová kalkulačka portálu Finsider vo výpočte ukazuje, akú daň platíte z vášho príjmu.

PríjemSadzba dane
nižší alebo rovný ako 38 553,01 € za rok25 %
vyšší ako 38 553,01 € za rok19 %
Zdroj: Slov-lex