Kalkulačka: Opatrovateľský príspevok v roku 2024

Chcete vedieť, na akú sumu príspevku máte nárok pri opatrovaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku portálu Finsider.

Do kalkulačky stačí zadať počet osôb, ktoré opatrujete a výšku vášho príjmu v prípade, že popri tom aj pracujete. Okrem toho treba uviesť, či je opatrovanou osobou dieťa a či má opatrovník príjem zo zamestnania. V prípade, že opatrovaná osoba poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, je nutné uviesť sumu zvýšenia. Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku vám potom ukáže, na akú sumu príspevku máte nárok.

Opatrovateľský Príspevok Kalkulačka

Kalkulačka opatrovateľského príspevku

Výška opatrovateľského príspevku v roku 2024:

Základná výška peňažného príspevku je:

 • 615,50 € mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 818,60 € mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP
 • Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima, príspevok sa znižuje o sumu nad hranicou 547,98 €,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima, príspevok sa znižuje o sumu nad hranicou. 821,97 €,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak osoba s ŤZP zomrie:

 • Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.
Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku 2024
Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku vypočíta sumu príspevku (Ilustračné foto: Freepik)

Kto má nárok na opatrovateľský príspevok v roku 2024:

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je:

 • manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec,
 • nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),
 • svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.

Podmienky príjmu a opatrovania:

 • Peňažný príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe.
 • Mesačný príjem opatrovníka zo zamestnania nemôže byť vyšší ako 2,5 násobok sumy životného minima (685 €).
 • Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP.
 • Ak si opatrovník zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia, v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie musí zabezpečiť opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak:

 • je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.
 • Osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená.
Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku 2024
Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku vám pomôže určiť, koľko peňazí môžete dostať (Ilustrácia: DALL-E)

Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku (príklad):

 • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
 • Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
 • Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky.

Príklad:

Nezamestnaná žena opatruje svoju matku s ŤZP vo veku 55 rokov. Keď opatrovníčka nepracuje, nemá ani žiaden príjem. Matka ešte nepoberá dôchodok, preto nemá nárok na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

 • Žena má nárok na opatrovateľský príspevok na úrovni 615,50 € mesačne.
 • Suma sa vypláca pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP a jeho výška sa neznižuje.