Kalkulačka: zdravotné poistenie cudzincov

Koľko stojí zdravotné poistenie cudzincov na Slovensku? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na porovnanie cien tohto poistenia, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci so stránkou Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku vám kalkulačka ukáže porovnanie cien a najlacnejšiu ponuku pre poistenie cudzincov na Slovensku. Z ponuky si môžete poistenie rovno aj objednať.

Kalkulačka funguje tak, že si v prvom kroku treba medzi komplexným balíkom zdravotného poistenia a krytím len neodkladnej starostlivosti. Do zadania sa ďalej uvádza počet osôb, ktoré majú byť poistené, dátum narodenia a nakoniec začiatok a koniec poistenia. Na základe týchto údajov kalkulačka vypočíta cenu poistky a ukáže porovnanie pre zdravotné poistenie cudzincov. Jednotlivé ponuky poisťovní kalkulačka zoradí od tej najlacnejšej na slovenskom trhu.

Čo je to zdravotné poistenie cudzincov

 • Každý, kto sa nachádza na území Slovenskej republiky, potrebuje mať zdravotné poistenie. V tomto prípade môže mať verejné zdravotné poistenie alebo komerčné zdravotné poistenie. Obe možnosti kryjú zdravotnú starostlivosť.
 • Cudzinci, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenska, musia mať podľa zákona o pobyte cudzincov uzatvorené zdravotné poistenie. Pri žiadostiach a kontrolách sa potom musí preukazovať dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie.
 • Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.
 • Keď cudzinec, zdržujúci sa na Slovensku, nespĺňa podmienky na získanie verejného zdravotného poistenia, musí si uzavrieť komerčné zdravotné poistenie. Môže si poistiť neodkladnú, ale aj komplexnú zdravotnú starostlivosť.
 • Cudzincom je podľa zákona o pobyte cudzincov každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Zdravotné poistenie cudzincov sa uzatvára na krátku dobu a spravidla je využívané len dočasne.

Komerčné zdravotné poistenie je určené:

 • cudzincov bez trvalého či prechodného pobytu na Slovensku,
 • pre cudzincov bez pracovného povolenia,
 • študentov z krajín mimo Európskej únie,
 • pre cudzincov, ktorí na Slovensku dovolenkujú,
 • pre cudzincov, ktorí žiadajú o udelenie víz,
 • diplomatov či vyslaných pracovníkov.
poistenie cudzincov
Koľko stojí zdravotné poistenie cudzincov na Slovensku? (Ilustračné foto: Freepik)

Čo všetko kryje zdravotné poistenie cudzincov

 • V rámci zdravotného poistenia pre cudzincov je hradená zdravotná starostlivosť v podobnom rozsahu, ako poskytuje verejná zdravotná poisťovňa s výnimkou toho, čo je vylúčené. Rozhoduje o tom, aký balík krytia si poistenec vyberie.
 • Štandardne je krytie iba za zmenu zdravotného stavu, ktoré vznikla po uzatvorení zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Pri ošetrení u zubára platí pravidlo, že je krytá iba neodkladná zdravotná starostlivosť.
 • Podľa Finportalu na slovenskom trhu poskytujú zdravotné poistenie pre cudzincov len poisťovne Uniona a Axa. Obe majú rovnakú cieľovú skupinu, územnú platnosť, podobný rozsah krytia a poistnú sumu do 60-tisíc eur.
 • Na uzatvorenie zmluvy je nutný doklad o povolení k pobytu, prípadne aj cestovný pas, občiansky preukaz, prípadne aj výpis z obchodného registra a doklad štatutára. Vypĺňa sa aj dotazník o zdravotnom stave žiadateľa o poistenie.
 • Poisťovne ponúkajú poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a komplexný balík poistenia cudzincov.
poistenie cudzincov
Kalkulačka vypočíta cenu poistky a ukáže porovnanie pre zdravotné poistenie cudzincov (Ilustračné foto: Freepik)

Neodkladná zdravotná starostlivosť môže zahŕňať:

 • Ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 • nemocničnú zdravotnú starostlivosť,
 • lekársku službu prvej pomoci,
 • lieky, a zdravotnícky, materiál predpísané lekárom,
 • akútne stomatologické ošetrenie,
 • prepravu chorého sanitkou, leteckou záchrannou službou.
 • Príklad:
  • Neodkladná starostlivosť pre jednu dospelú osobu
  • Začiatok poistenia: 01.07.2024
  • Koniec poistenia: 31.07.2023
  • Doba trvania poistenia v mesiacoch: 1
  • Cena od 32 eur mesačne.

Komplexná zdravotná starostlivosť môže zahŕňať:

 • Ambulantná zdravotná starostlivosť u zmluvných lekárov,
 • nemocničná zdravotná starostlivosť,
 • lekárska služba prvej pomoci,
 • lieky, a zdravotnícky materiál predpísané lekárom,
 • diagnostické a terapeutické výkony ordinované ošetrujúcim lekárom,
 • stomatologické (zubné) ošetrenie v prípade úrazu alebo odstránenia bolesti,
 • preprava chorého sanitkou, leteckou záchrannou službou,
 • dispenzárna starostlivosť pri chronických chorobách,
 • kontrolné vyšetrenia, rehabilitáciu, kúpeľnú liečbu,
 • preventívne prehliadky pri poistnej dobe minimálne 6 mesiacov.
 • Príklad:
  • Komplexná starostlivosť pre jednu dospelú osobu
  • Začiatok poistenia: 01.07.2024
  • Koniec poistenia: 30.09.2024
  • Doba trvania poistenia v mesiacoch: 3
  • Cena od 146 eur mesačne.