Kalkulačka pracovnej dovolenky v roku 2024

Chcete vedieť, na koľko dní dovolenky máte podľa slovenskej legislatívy nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet dovolenky, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider. Pre správny výpočet je nutné do zadania kalkulačky uviesť vek či koľko dní v týždni pracujete. Zamestnanci, ktorí sa starajú o dieťa by to mali v kalkulačke takisto vyznačiť a rovnako tí, ktorí pracujú v školstve. Ak niekto začal pracovať až počas tohto roku alebo plánuje počas roku prestať pracovať, by mal do kalkulačky uviesť konkrétny dátum. Ostatní nemusia tieto dátumy vypĺňať. Kalkulačka na výpočet dovolenky vám potom ukáže, na koľko dní voľna máte nárok.

Kalkulačka Dovolenky

Kalkulačka dovolenky

výpočet dovolenky
Ilustračné foto: Depositphotos

Nárok na pracovnú dovolenku

 • Nárok na dovolenku zamestnancom garantuje slovenská legislatíva a jej dĺžka závisí od niekoľkých faktorov.
 • Zamestnanec musí pracovať na takzvaný trvalý pracovný pomer, ale môže ísť aj o skrátený úväzok.
 • Dovolenku podľa pravidiel Zákonníka práce nemôžu čerpať ľudia, ktorí pracujú len na dohodu.
 • O nároku na dovolenku rozhoduje vek, druh profesie, či je zamestnanec rodičom a koľko už odpracoval.
 • Po splnení podmienok vzniká nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť.
 • Zamestnanec môže získať nárok aj na takzvanú dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku.
 • Zamestnanec získava nárok na dovolenku až keď u jedného zamestnávateľa pracuje aspoň 60 dní.
 • Ak v jednej firme zamestnanec nepracoval celý rok ale iba niekoľko mesiacov, má nárok pomernú časť dovolenky.
 • Počet dovolenky sa ešte odlišuje pri zamestnancoch s inak rozvrhnutým pracovným časom.

Koľko dovolenky môže získať zamestnanec:

 • 4 týždne – základná výmera dovolenky pre zamestnanca je najmenej štyri týždne.
 • 5 týždňov – zamestnanci, ktorí dosiahli vek 33 rokov alebo sa trvale starajú o dieťa.
 • 8 týždňov – pedagogickí, vedeckí, výskumní alebo odborní zamestnanci.
 • Pracovníkovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého roka patrí toľko dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.
 • Pracovníkovi s pružným pracovným časom má nárok na toľko dovolenky, aký je čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času na jeden deň. Zamestnanec sa berie akoby pracoval päť dní v týždni.
výpočet dovolenky
Na koľko dní dovolenky máte nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet dovolenky (Ilustračné foto: Depositphotos)

Výpočet dovolenky a podmienky nároku

 • Počas dovolenky zamestnanec dostáva od zamestnávateľa mzdu na úrovni jeho priemerného zárobku.
 • Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy, musí sa vyčerpať prednostne.
 • Počet dní dovolenky sa tak, že za každý odpracovaný mesiac patrí jedna dvanástina dovolenky na celý rok.
 • Keď zamestnanec nestihne odpracovať ani 60 dní v roku, bude sa jeho dovolenka počítať podľa odpracovaných dní.
 • Za každých 21 odpracovaných dní v roku patrí zamestnancovi jedna dvanástina dovolenky na celý rok.

Kto má nárok na 4 týždne dovolenky (výpočet dovolenky):

 • Ide o základnú výmera dovolenky pre bezdetného zamestnanca do 33 rokov veku.
 • Zamestnanec musí u daného zamestnávateľa odpracovať aspoň 60 dní.
 • Zamestnanec má potom nárok na dovolenku v trvaní 20 dní.

Kto má nárok na 5 týždňov dovolenky (výpočet dovolenky):

 • zamestnanec, ktorý do konca roka 2022 dovŕši najmenej 33 rokov veku.
 • Zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa.
 • Ak sa zamestnanec nestará o dieťa počas celého roka, patrí mu dovolenka v rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v roku a počtu dní daného roka.
 • Zamestnanec má nárok na dovolenku v trvaní 25 dní.

Kto má nárok na 8 týždňov dovolenky (výpočet dovolenky):

 • Pedagogický a odborný zamestnanec podľa osobitného predpisu, vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy.
 • Zamestnanec s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.
 • Zamestnanec má potom nárok na dovolenku v trvaní 40 dní.

Kto má nárok na dodatkovú dovolenku (výpočet dovolenky):

 • Zamestnanec, ktorý pracuje celý rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkový týždeň dovolenky k jeho základnej výmere.
 • Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.