Kalkulačka nemocenskej dávky v roku 2023

Nemocenská dávka je druh dávky zo sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe, ak boli pre chorobu alebo úraz ošetrujúcim lekárom uznaní dočasne práceneschopnými alebo im bola nariadená karanténa.

Vypočítajte si výšku nemocenskej dávky počas vašej práceneschopnosti. Do kalkulačky portálu Finsider zadajte vašu hrubú mesačnú mzdu a počet dní práceneschopnosti. Kalkulačka tak vypočíta celkovú výšku nemocenskej dávky.

Nemocenské na Slovensku 2023 (PN):

Celková nemocenská dávka (€):

V prípade, že sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, vypláca sa nemocenská dávka v polovičnej výške.

Komu patrí nemocenská dávka

Nárok na dávku počas PN má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a tiež osoba, ktorá už nie je nemocensky poistená, ale je v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva.

Dočasnú práceneschopnosť potvrdzuje lekár zdravotníckeho zariadenia, ktorý to musí aj potvrdiť na oficiálnom tlačive. Nárok si potom poistenec môže uplatniť v Sociálnej poisťovni podľa svojho bydliska. Zamestnanec žiada Sociálnu poisťovňu iba vtedy, ak PN trvala viac ako desať dní. Urobí to prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

Nemocenská
Nemocenská dávka sa vypláca maximálne 52 týždňov od vzniku PN. (Ilustračné foto: Freepik)

Výška nemocenskej dávky

Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ. Zjednodušene si môže svoj denný vymeriavací základ každý vypočítať tak, že svoju hrubú mzdu vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365.

Výška nemocenskej má aj svoju maximálnu hranicu. Určuje ju takzvaný maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa mení vždy k 1. januáru daného roka. Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa potom počíta maximálna výška pri jednotlivých dávkach za deň. Po výpočte tak vzniknú aj maximálna možná nemocenská dávka za 30-dňový mesiac a maximálna možná dávka za mesiac, ktorý má 31 dní.

Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Mesačné sumy nemocenského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Parametre dávky:

  • Od 1. do 3. dňa dočasnej PN je denná dávka 25 % DVZ.
  • Od 4. dňa dočasnej PN je denná dávka 55 % DVZ.
  • Maximálna výška nemocenskej je 43,80 € na deň.
  • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 242,33 €.
  • Maximálne nemocenské za 31 dní je 1 286,13 €.

Ako a kedy sa dávka vypláca

Nemocenská dávka sa vypláca prednostne na účet príjemcu nemocenského v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu sa vypláca aj v prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo na účet manžela či manželky v banke.

Dávky sa vyplácajú spravidla do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca. Sociálna poisťovňa ale musí mať k dispozícii aj všetky potrebné doklady.

Tie musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. Dávka sa vypláca maximálne 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti kontrolu posudzovanie spôsobilosti na prácu a liečebný proces posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v rámci výkonu kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu. Ak zistí pochybenia, poistenec môže o dávku prísť.