Výpočet vdovskej a vdoveckej penzie 2024 (kalkulačka)

Chcete vedieť, aký bude váš vdovecký a vdovský dôchodok v roku 2024? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet vdoveckej a vdovskej penzie portálu Finsider. Do kalkulačky stačí zadať výšku dôchodkovej dávky zosnulej manželky alebo manžela, prípadne výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mali nárok. Na základe toho kalkulačka vypočíta sumu mesačného vdovského alebo vdoveckého dôchodku a zároveň aj jeho výšku v prípade, ak sa kráti z dôvodu súbehu penzie.

Výpočet vdovského a vdoveckého dôchodku:

Výška celého vdovského alebo vdoveckého dôchodku (€):

Výška vdovského alebo vdoveckého dôchodku, ak sa kráti z dôvodu súbehu (€):

Vdovecký a vdovský dôchodok sú dávky, ktoré štát poskytuje ľuďom, ktorým zomrie manželka či manžel. Podmienky na získanie oboch druhov penzie sú v súčasnosti rovnaké. Najdôležitejšou zásadou jeho nároku je existencia manželského zväzku. Štát totiž nebude vyplácať vdovecký a vdovský dôchodok ľuďom, ktorý so zosnulým partnerom či partnerkou len žili v jednej domácnosti bez zosobášenia. A to ani v prípade, že spolu žili dlho a mali deti. Dávka sa poskytuje zo starobného alebo z invalidného poistenia.

Nárok na vdovecký a vdovský dôchodok

V oboch prípadoch platí, že nárok na dôchodok vzniká v deň smrti manžela alebo manželky, ktorý je uvedený v úmrtnom liste. Prípadne je to deň, ktorý je oficiálne uvedený ako deň smrti v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

Kto môže poberať dávku:

 • Manželka či manžel môžu získať vdovecký alebo vdovský dôchodok po manželovi alebo manželke za predpokladu, že ku dňu svojej smrti dostávali starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok.
 • Nárok vznikne aj vtedy, keď zosnulý manžel či zosnulá manželka spĺňali podmienky na získanie starobného dôchodku alebo ku dňu smrti získali potrebný počet rokov poistenia na získanie invalidného dôchodku.
 • Nárok vzniká aj vtedy, ak manžel či manželka zomreli v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 • Ak zomrie manžel či manželka, ktorí nepoberali žiaden dôchodok, nemali nárok na starobný či predčasný dôchodok a nezomreli na pracovný úraz či na chorobu z povolania, posudzuje sa, či mali nárok na invalidný dôchodok.
Vdovecký a vdovský dôchodok
Váš vdovecký a vdovský dôchodok si môžete vypočítať na kalkulačke portálu Finsider. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako sa žiada o dávku:

Kto chce získať vdovecký a vdovský dôchodok, musí najprv podať písomnú žiadosť. Až potom sa začína konanie o priznanie dôchodku. Žiadosť o priznanie dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • sobášny list alebo výpis z knihy manželstiev,
 • úmrtný list manžela alebo manželky,
 • doklad o ukončení vzdelania zomretého alebo potvrdenie školy o trvaní štúdia, ktoré nebolo ukončené predpísaným spôsobom ,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky.

Suma pre vdovecký a vdovský dôchodok

Suma pre vdovecký a vdovský dôchodok dosahuje 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomrelého. Manžel či manželka dostáva po vdovský či vdovecký dôchodok v plnej výške len vtedy, ak nemajú nárok na iný dôchodok. V prípade, že dostávajú akýkoľvek druh dôchodku, budú v plnej výške dostávať len vyšší dôchodok. Z toho nižšieho bude Sociálna poisťovňa vyplácať len polovicu.

Príklad č. 1:

 • Manžel zomrel 4. januára tohto roka. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.
 • Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy, čiže 251,60 eur mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania nezvyšuje o valorizáciu, keďže suma dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého.

Príklad č. 2:

 • Manželka zomrela 4. januára tohto roka. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne.
 • Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy, čiže 219,60 eura mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania nezvyšuje o valorizáciu, keďže suma dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretej.
 • Ak po uvedenej zomretej manželke vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mala nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.