Kalkulačka na výpočet valorizácie penzií v roku 2024

Chcete vedieť, aká bude valorizácia dôchodkov 2024 a ako to ovplyvní výšku vašej penzie? Odpoveď vám môže dať kalkulačka, ktorá počíta zvýšenie dôchodkov. Do kalkulačky stačí zadať výšku dôchodkovej dávky, ktorú ste poberali v roku 2023. V prípade, že odchádzate do dôchodku v roku 2024, zadajte výšku vypočítanej penzie a zaškrtnite políčko Nový dôchodok. Na základe toho kalkulačka vypočíta, ako sa zvýši váš dôchodok. Kalkulačka vo výsledku ukazuje sumu, ktorú budete poberať v roku 2024.

Valorizácia dôchodkov 2024

Valorizácia dôchodkov v roku 2024:


Váš dôchodok v roku 2024 vzrastie na (€):

V roku 2024 sa výška valorizácie líši podľa toho, či ide o nový alebo starý dôchodok. Vyššia valorizácia dôchodkov 2024 čaká penzistov, ktorým vznikne nárok na dôchodok od 1. januára 2024. Tejto skupine penzistov vzrastú dôchodky o 14,5 percenta. Dôchodcom, ktorým sa mimoriadne zvýšili penzie aj v júli 2023 o 10,6 percenta, sa dôchodok v roku 2024 zvýši o 3,6 percenta. Januárové zvýšenie dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou. Kalkulačka portálu Finsider počíta valorizáciu pre penzistov, ktorým sa mimoriadne zvyšovali dôchodky v júli tohto roka ako aj novým dôchodcom. Tí to však musia v kalkulačke vyznačiť.

Valorizácia dôchodkov 2024
Ilustračné foto: Depositphotos

Valorizácia dôchodkov 2024: Ako sa zvýšia už mimoriadne zvýšené penzie

 • Penzistom, ktorým vznikol nárok na dôchodok do 31. decembra 2023, sa dôchodok od januára 2024 zvyšuje o 3,6 percenta.
 • Zvyšujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky.
 • Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku vyplatí v jej novej výške vo výplatnom termíne.
 • Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci. Pri sviatkoch je výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.
 • V zákone vytvorený vzorec, o ktorého sa odvíja valorizácia dôchodkov 2024 pre penzistov, ktorým sa mimoriadne zvyšovali penzie v júli 2023.
 • K januárovej aj mimoriadnej valorizácii sa pripočíta samostatne číslo jedna. Následne sa tieto dve veličiny medzi sebou vydelia a nakoniec sa od výsledku odpočíta číslo jedna. Výsledné percento sa nakoniec ešte zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.
 • Vzorec na odpočet mimoriadnej valorizácie: ((1+riadna valorizácia)/(1+mimoriadna valorizácia) – 1)
 • Keďže dôchodcovská inflácia za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahla 14,5 percenta, dôchodcom, ktorým štát vyplatil alebo vyplatí mimoriadnu valorizáciu v tomto roku, sa penzie od januára zvýšia o 3,6 percenta.

Valorizácia dôchodkov 2024: Dôchodok priznaný do 31. decembra 2023

Suma dôchodkuDôchodok od 1. januára 2024
200 €207,20 €
300 €310,80 €
400 €414,40 €
500 €518 €
600 €621,60 €
700 €725,20 €
800 €828,80 €
900 €932,40 €
1 000 €1 036 €
Výpočet: Finsider/valorizácia dôchodkov 2024
valorizácia dôchodkov 2024
Ilustrácia: DALL-E

Valorizácia dôchodkov 2024: Ako sa zvýšia nové dôchodky

 • Penzistom, ktorým vznikol nárok na dôchodok od 1. januára 2024, sa bude dôchodok od januára 2024 zvyšovať o 14,5 percenta.
 • Zvyšujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky.
 • Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku vyplatí v jej novej výške vo výplatnom termíne.
 • Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci. Pri sviatkoch je výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.
 • Valorizácia bude automaticky pripočítaná k výške dôchodku, ktorý po žiadosti vypočíta Sociálna poisťovňa podľa odpracovaných rokov.
 • Nové dôchodky sa tak budú valorizovať o dôchodcovskú infláciu za prvých deväť mesiacov tohto roka, ktorá dosiahla úroveň 14,5 percenta. Tento parameter zisťuje a zverejňuje Štatistický úrad SR.
 • Dôchodcovská inflácia ukazuje, ako penzistom vzrástli náklady v domácnostiach. Mechanizmus zvyšovania je preto nastavený tak, aby sa im rovnako zvýšili aj penzie.

Valorizácia dôchodkov 2024: Dôchodok priznaný od 1. januára 2024

Suma dôchodkuDôchodok od 1. januára 2024
200 €229 €
300 €343,40 €
400 €458 €
500 €572,4 €
600 €687 €
700 €801,40 €
800 €916 €
900 €1 030,40 €
1 000 €1 145 €
Výpočet: Finsider/valorizácia dôchodkov 2024