Kalkulačka: Výpočet výšky dane z motorových vozidiel

Chcete vedieť, aká bude cestná daň za vaše firemné vozidlo za rok 2024? Vypočítajte si to na kalkulačke portálu Finsider, ktorú počíta daň z motorových vozidiel pre osobné autá. Do kalkulačky stačí zadať dátum prvej evidencie vozidla, ktoré je využívané na podnikanie. Okrem toho je potrebné vyplniť aj zdvihový objem valcov motora v centimetroch kubických. Ak ide o hybridné vozidlo, alebo má pohon na CNG, LNG či vodík, používateľ musí zaškrtnúť dané políčko v kalkulačke. Vo výsledku vám kalkulačka ukáže, aká vysoká bude cestná daň pri vašom vozidle za minulý rok.

Daň z motorových vozidiel

Kalkulačka dane z motorových vozidiel

Kalkulačka slúži na ilustračný výpočet dane z motorových vozidiel. Výsledná daň sa v dôsledku zaokrúhľovania môže mierne líšiť.

Cestná daň: Kto ju musí platiť?

 • Daň z motorového vozidla je povinná odvádzať fyzická alebo právnická osoba - držiteľ vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používané na podnikateľské účely.
 • To, kto daň z motorového vozidla odvádza, závisí od toho, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo využíva na svoje podnikanie.
 • Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
 • Skutočnosť, že podnikateľ nepoužíva vozidlo každý deň, nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, z čoho vyplýva, že vozidlo je predmetom dane naďalej.
 • Aj keď sú vozidlá nevyužité napríklad počas prerušenia činnosti, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel. Cestná daň tak musí byť napriek tomu zaplatená.

Cestná daň: Za aké vozidlo sa platí a aké sú sadzby?

 • Predmetom dane z motorových vozidiel sú skupiny:
  • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
  • M1 – osobné automobily,
  • M2 a M3 – autobusy,
  • N1 až N3 – nákladné automobily,
  • O1 až O4 – prípojné vozidlá.
 • Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa odvíja:
  • Osobné vozidlá – podľa zdvihového objemu valcov motora v cm3,
  • Úžitkové vozidlá – podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti a počtu náprav,
  • Elektromobily – podľa výkonu motora v kW,
  • Hybridné vozidlá – 50% z ročnej sadzby.
 • Cestná daň sa vypočítava tak, že sa ročná sadzba dane kráti podľa veku vozidla, pričom platí pravidlo, že čím staršie vozidlo, tým vyššia daň.
 • Sadzba dane je uvedená v zákone o dani z motorových vozidiel. Vypočítaná daň z motorových vozidiel sa môže aj krátiť podľa toho, aký je pomer dní v roku, počas ktorých bolo vozidlo povinné platiť daň.
 • V tomto prípade sa vyrátava len pomerná časť sumy, ktorá sa vypočíta z mesiacov v roku, kedy sa vozidlo používalo na podnikateľské účely.
 • Ročná sadzba dane sa môže upraviť znížením o 10 %, 15 %, 20 % a 25 % v závislosti od toho, kedy bolo vozidlo prvýkrát evidované.
cestná daň
Ilustračné foto: Depositphotos

Cestná daň: Ako a kedy sa podáva priznanie?

 • Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov je do 31. januára. Priznanie sa podáva a cestná daň sa platí za predchádzajúci rok.
 • Ak daňovník platil štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel a zaplatené preddavky sú nižšie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, je povinný zaplatiť rozdiel dane v tejto lehote.
 • Priznanie sa podáva na finančnú správu elektronicky cez portál Finančnej správy SR alebo poštou či osobne daňovému úradu podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.
 • Finančná správa zabezpečuje predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019.
 • Podnikateľ nemá oznamovaciu povinnosť, ak počas zdaňovacieho obdobia došlo k vzniku alebo zániku povinnosti. Tieto skutočnosti uvedie až v daňovom priznaní.
 • Správcovi dane musí nahlásiť do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia len skutočnosť zániku povinnosti, keď vozidlo nebolo k 31. decembru po celý predchádzajúci rok využívané na podnikateľské zámery.

Cestná daň: Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky predmetu dane, čiže vozidlo kategórie L, M, N alebo O evidované v Slovenskej republike bolo použité na podnikanie.
 • Daňovníkovi, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • Novému daňovníkovi, pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.
 • Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:
  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k zmene držiteľa vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.