Ľudí, ktorí majú problémy so psychikou, na Slovensku pribúda. Potvrdzujú to aj posledné štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. V psychiatrických ambulanciách bolo v predminulom roku vyšetrených viac ako 417-tisíc osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 10,7 percenta. V rovnakom období bola psychická porucha diagnostikovaná prvýkrát v živote 67 147 osobám. To je o viac ako šesť percent viac ako rok predtým. V týchto prípadoch môže pomôcť poistenie duševných chorôb.

Podľa riaditeľky divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov zo spoločnosti Finportal Petry Hesekovej aktuálne pri životnom poistení neexistuje špecifické poistenie na krytie iba duševných ochorení, ale tieto diagnózy môžu byť kryté viacerými pripoisteniami. „Poisťovne môžu kryť duševné ochorenia v rozličnom rozsahu a za rôznych podmienok, toto všetko majú stanové v poistných podmienkach a oceňovacích tabuľkách. So stúpajúcim trendom výskytu duševných ochorení sa aj poisťovne snažia byť flexibilnejšie a prispôsobovať svoje produkty aktuálnym potrebám klientov,“ tvrdí.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa duševné ochorenia nachádzali vo väčšine poistiek medzi výlukami. To znamená, že poisťovne ich v rámci životného poistenia nekryli. V súčasnosti sú v ponuke produkty, ktoré už dokážu kryť aj psychické poruchy ako diagnózu medzi závažnými chorobami v rámci životného poistenia.

„V balíkoch závažných ochorení sú zahrnuté aj ochorenia ako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba či demencia. Tieto ochorenia však patria medzi neurodegeneratívne ochorenia. V prípade detí je možné poistiť aj vyslovene psychické ochorenia. Ide napríklad o autizmus, bipolárnu afektívnu poruchu či obsesívno-kompulzívnu poruchu. Duševné ochorenia je možné kryť aj pripoistením invalidity. Pri závažných stavoch duševných ochorení môže Sociálna poisťovňa uznať klienta ako invalidného a v takom prípade by dostal poistné plnenie aj od komerčnej poisťovne. Samozrejme v prípade, že má pripoistenie invalidity vo svojom životnom poistení,“ vysvetľuje senior analytik z Brokerie Ivan Kahanec.

V rámci poistenia kritických chorôb je možné kryť aj závažné psychické poruchy ako je obsesívno-kompulzívna choroba, popôrodná depresia či laktačná psychóza. V rámci pripoistenia hospitalizácie môže byť čiastočne plnený aj pobyt v nemocnici kvôli psychiatrickej diagnóze. Poisťovne môžu mať v ponuke aj krytie syndrómu vyhorenia pre ľudí pracujúcich v niektorých povolaniach.

Stále platia viaceré výluky

Poistenie duševných chorôb môže kryť psychické problémy v dvoch prípadoch. Za prvé, poistné plnenie dostane človek v prípade, že mu diagnostikujú duševnú chorobu, ktorá je poistením krytá. Diagnóza sa musí nachádzať v zozname kritických ochorení danej poisťovne a zároveň musí spĺňať podmienky stanovené pre danú diagnózu do všeobecných poistných podmienkach. Diagnózu musí vždy potvrdiť špecializovaný lekár.

Druhou možnosťou je, že poisťovňa vyplatí plnenie vtedy, keď Sociálna poisťovňa uzná človeka za invalidného z dôvodu duševnej choroby a jeho poisťovňa ju nemá vylúčenú z krytia invalidity. Sociálna poisťovňa musí potvrdiť zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent alebo 70 percent podľa toho, ako je to nastavené v zmluve. Krytie invalidity aj z choroby musí byť nastavené od 40 percent. Čím vyššie je percento, tým vyššie je spravidla aj poistné.

V oboch prípadoch platí, že človek s duševnou chorobou musí mať buď poistenie invalidity, alebo poistenie závažných ochorení v rámci životného poistenia.

Aké sú možnosti pre poistenie duševných chorôb?
Poistenie duševných chorôb existuje len ako pripoistenie (Ilustračné foto: Freepik/poistenie duševných chorôb)

Odborníci upozorňujú, že sa v životnom poistení stále nachádzajú viaceré výluky v súvislosti s duševnými ochoreniami. „Práve v prípade duševných ochorení sa deje to, že buď nie sú kryté vôbec alebo sú vylúčené z krytia. Tieto informácie nájde klient aj v poistných podmienkach produktov. Zamerať by sa mali na zoznam krytých diagnóz závažných ochorení a na výluky z krytia pri pripoisteniach, o ktoré majú záujem,“ vysvetľuje I. Kahanec.

Podľa P. Hesekovej poisťovne napríklad nekryjú úrazy, ktoré vzniknú v dôsledku psychiatrickej diagnózy. Rovnako napríklad hospitalizáciu či kritické ochorenia následkom choroby, ktorá vznikla v súvislosti s užívaním alkoholu či omamných a psychotropných látok. „Rovnako je vo výluke hospitalizácia v psychiatrickej liečebni a inom zdravotníckom zariadení v dôsledku psychiatrického alebo psychologického nálezu. Pri poistení pracovnej neschopnosti je štandardne z poistného plnenia vylúčená pracovná neschopnosť v súvislosti s psychiatrickou alebo psychologickou diagnózou,“ vymenúva P. Heseková z Finportalu.

Ľudia musia počítať aj s tým, že ak mali psychické problémy, ktoré riešili s lekárom už pred vstupom do poistenia alebo majú vrodené ochorenia, v životnej poistke nebudú kryté. Platí pri nich to isté, čo pri iných druhoch poistenia. Poistenie sa totiž uzatvára na veci, ktoré sa ešte nestali. V tomto prípade sa vypĺňa zdravotnícky dotazník, v ktorom treba prípadné duševné choroby priznať.

Koľko stojí poistenie duševných chorôb

S pribúdajúcimi prípadmi duševných chorôb sa medzi poisťovňami rozširuje ponuka ich krytia. V posledných rokoch o poistení duševných porúch hovorí napríklad aj poisťovňa Uniqa. Počas pandémie spustila psychologickú poradňu pre ľudí, ktorí u nej majú životného poistenie.

V životnom poistení Uniqa kryje v rámci invalidity všetky psychické ochorenia. V pripoisteniach invalidity vypláca celú poistnú sumu aj pri čiastočnej invalidite a týka sa to aj psychických ochorení ako sú napríklad depresie, úzkostné stavy, panické ataky či syndróm vyhorenia v prípade, ak bude priznaná invalidita nad 40 percent. Vo výlukách v poistení invalidity sú psychické ochorenia, ktoré vznikli v súvislosti s alkoholom a návykovými či psychoaktívnymi látkami.

Psychické ochorenia kryje životné poistenie napríklad aj v Allianz – Slovenskej poisťovni. Ponúka ho v rámci pripoistenia hospitalizácie, práceneschopnosti alebo invalidity. Ľudia si tam môžu pripoistiť napríklad invaliditu, ktorá kryje prípady, keď invalidita nastane aj v dôsledku psychického ochorenia. Ochorenie alebo jeho príznaky nesmú existovať v čase uzavretia poistenia.

Keďže samostatné poistenie duševných chorôb neexistuje, nedá sa definovať ani jeho cena. Tá závisí od zvolených pripoistení, poistných súm, poistnej doby, vstupného vek, povolania či zdravotného stavu. To všetko v rámci životného poistenia.

Ak by išlo napríklad o človeka vo veku 30 rokov, ktorý je zdravý a pracuje v nerizikovom povolaní, pri poistnej sume 10-tisíc eur by za pripoistenie invalidity od 40 percent platil okolo desať až 12 eur. Za pripoistenie závažných ochorení by platil okolo sedem až 12 eur mesačne. Ak si nieto uzatvorí komplexné životné poistenie na viacero rizík, môže dostať na poistenie aj zľavy. Ak by si zvolili vyššiu poistnú sumu, tak sa cena naopak zvýši.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: