Okrem sezónnych ochorení môže výpadok zárobkov spôsobiť aj vážnejšie ochorenie. Podľa štatistík z posledných rokov od poisťovní alebo Národného centra zdravotných informácií zvyšuje sa počet onkologických pacientov a ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami. Týka sa to pritom všetkých vekových kategórií. Tieto riziká môže kryť poistenie kritických chorôb. Vždy pritom ide o pripoistenie k životnej poistke. Žiadna poisťovňa neponúka možnosť dojednať si iba samostatné poistenie kritických chorôb.

Životné poistenie kryje aj kritické choroby. V podmienkach sa môže objaviť povinná doba liečby
Inzercia

Riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov z Finportalu Petra Heseková vysvetľuje, že balíčky kritických chorôb zahŕňajú v sebe celý rad ochorení, ako je napríklad rakovina, mozgová príhoda či srdcový infarkt. „Práve tieto spolu tvoria štatisticky cez 80 percent poistných udalostí v rámci krytia kritických chorôb. Poistenie však obsahuje napríklad aj krytie pre prípad aktuálnych civilizačných chorôb ako je cukrovka, crohnova choroba a mnohé iné,“ vysvetľuje P. Heseková.

Podľa jej slov prešlo poistenie kritických ochorení za posledné roky výraznými zmenami v prospech klienta, keďže sa rozšírili balíčky, pribudli špecifické varianty či možnosti viacnásobného plnenia, skrátili sa čakacie doby a skrátili alebo úplne sa zrušili podmienky minimálnej doby prežitia. Klienti si môžu zvoliť základný balík s vybranými najčastejšími diagnózami, samostatné krytie pre prípad rakoviny, komplexný balík alebo napríklad aj poistenie následkov kritických chorôb.

Aké krytie ponúka trh

Zoznam krytých chorôb sa v jednotlivých poisťovniach môže líšiť. Hovorkyňa Komunálnej poisťovne Viera Puškárová napríklad hovorí, že ich poistenie kritických chorôb kryje 47 najčastejších diagnostikovaných ochorení. Okrem tých najčastejších tam patria aj chronické zlyhanie obličiek, slepota, infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS či Alzheimerova choroba. „Poistné plnenie je nárokovateľné už pri diagnostikovaní ochorenia. Ak má teda klient uzatvorenú poistnú zmluvu na 30-tisíc eur, v prípade poistnej udalosti mu bude vyplatená naraz,“ vraví V. Puškárová.

Samostatne je v ponuke pripoistenie onkologických ochorení. Pri invazívnom štádiu ochorenia sa má podľa podmienok vyplácať vopred dohodnutá poistná suma. Maximálna poistná suma v oboch prípadoch v Komunálnej poisťovni napríklad predstavuje 50-tisíc eur a pripoistenia môže byť uzatvorené ako súčasť už existujúceho alebo nového životného poistenia.

„Klient musí spĺňať parametre produktu a jeho zdravotný stav musí byť v súlade s podmienkami upisovacieho manuálu, čiže jeho zdravotný stav musí byť prijateľný do poistenia podľa zásad stanovených zaisťovňou. Poistná doba pri oboch typoch pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného,“ hovorí V. Puškárová.

V poisťovni Generali je zase na výber z dvoch balíčkov, ktoré sa navzájom líšia počtom ochorení, ktoré kryjú. V rámci rozšíreného balíka poistka kryje okrem rakoviny aj ďalších 36 ochorení vrátane rakoviny In-situ. Odborníci to popisujú ako štádium choroby obmedzené len na epitel a neprekračujúce bazálnu membránu. Vtedy síce ide o zhubný nádor, ale ešte nezasiahol okolie a je možné ho celý odstrániť. Poistenie závažných ochorení pre dospelých je možné v Generali poistiť do 75-tisíc eur. Ponúka aj poistenie zamerané špeciálne na krytie rakoviny na ľubovoľnú poistnú sumu do 20-tisíc eur.

Allianz – Slovenská má zase krytie kritických chorôb vrátane rakoviny v jednom produkte. Toto poistenie obsahuje 27 kritických chorôb a operácií, ktoré kryjú 55 diagnóz ako napríklad diabetes, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, kliešťová encefalitída, ochrnutie, strata končatín, transplantácia orgánov či operácie srdca. Okrem toho sa prezentuje tým, že ako jediná poisťovňa na trhu poskytuje v rámci poistenia kritických chorôb pre vybrané rakoviny poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy.

poistenie kritických chorôb
Poistenie kritických chorôb po plnení zanikne (Ilustračné foto: Depositphotos)

Pozor na čakacie doby

Senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec pripomína, že poistenie kritických chorôb si môže uzatvoriť každý záujemca vo veku do 60 rokov. Deti majú špeciálny detský balík závažných ochorení. „Pri uzatváraní poistenia poisťovňa zohľadňuje aj zdravotný stav klienta. Ak sa lieči alebo liečil v minulosti na niečo, môže mu poisťovňa dať výluku na dané ochorenie, zvýšiť mu cenu poistenia alebo ho môže až neprijať do poistenia. To sa deje spravidla vtedy, keď má klient viacero vážnejších diagnóz. Kľúčové je, aby klient riadne a pravdivo zodpovedal na otázky v zdravotnom dotazníku. Pri šetrení poistnej udalosti sa na nezrovnalosti aj tak príde,“ vysvetľuje I. Kahanec

Poistné plnenie pri chorobách či rakovine nastáva vtedy, keď človek preukáže lekárskymi správami, že sa lieči na ochorenie, ktoré je zahrnuté v zozname diagnóz. Poisťovňa môže mať v podmienkach zahrnutú čakaciu dobu a dobu prežitia. Čakacia doba sa zvyčajne pohybuje pri rôznych poisťovniach a produktoch od dvoch do šiestich mesiacov. Ide o obdobie od uzatvorenia zmluvy po stanovenie diagnózy. Ak niekto ochorie pred uplynutím čakacej doby, poisťovňa mu škodu nemusí vyplatiť alebo mu dá len časť poistnej sumy. Doba prežitia zase stanovuje, ako dlho musí klient žiť od určenia diagnózy. Väčšinou je to 30 dní.

Podľa odborníkov môže byť stanovená aj minimálna potrebná dĺžka liečenia od diagnostikovania ochorenia. V tom prípade sa škoda neprepláca po diagnostikovaní a doložení dokladov, ale až po stanovenej dobe. Tú si môže poisťovňa určiť vo vlastných podmienkach. Napríklad pri cukrovke musí byť pacient liečený inzulínom dva až šesť mesiacov. V prípade onkologického ochorenia takého časové podmienky spravidla nie sú stanovené.

Poistenie kritických chorôb spravidla skončí vo veku 65 rokov. Je to dané jednak tým, že v tomto veku už ľudia odchádzajú do penzie a majú teda zabezpečený príjem a zároveň vo vyššom veku sú ľudia častejšie chorí, čo by sa odrazilo na cene poistenia. Pripoistenie zaniká aj v prípade výplaty poistného plnenia. Zmluva síce pokračuje, ale už bez kritických chorôb či rakoviny. V niektorých poisťovniach zaniká iba pripoistenie konkrétnej skupiny chorôb, z ktorej bolo vyplatené plnenie a ostatné skupiny sú ďalej poistené.

Koľko stojí poistenie kritických chorôb

Poistenie kritických chorôb či rakoviny je súčasťou rizikového životného poistenia. To znamená, že cena samotného pripoistenia sa určiť nedá. Cena sa určuje v závislosti od vstupného veku, poistnej doby, stanovenej poistnej sumy, variantu poistenia a či ide o klesajúcu alebo konštantnú poistnú sumu.

Napríklad pre 30-ročného klienta vychádza cena za poistenie kritických chorôb na zhruba sedem až 14 eur mesačne pri poistnej sume 10-tisíc eur. Pri dvojnásobnej sume by to bolo od zhruba 12 do 23 eur mesačne. Ak by mal 40 rokov, tak by ho pripoistenie závažných ochorení vyšlo pri poistnej sume 20-tisíc eur na približne19 až 38 eur a pri poistnej sume 10-tisíc eur na desať až 23 eur. Tieto ceny platia v prípade, že pripoistenie bude platiť do veku 65 rokov veku klienta.

Pri životnej poistke platí aj úspora z množstva. Potvrdzuje to finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, ktorý hovorí, že ak si niekto uzavrie rizikové životné poistenie s poistením smrti, kritických chorôb, invalidity a trvalých následkov úrazu, môže získať vďaka kombinácii rizík zľavu z poistného. Ak bude na jednej zmluve poistená celú rodinu, zľava sa zvyšuje.

„Cena poistenia rastie vekom, v ktorom sa zmluva prvýkrát uzatvára. Dôvodom je rastúce riziko výskytu kritických chorôb s rastúcim vekom. Napríklad poistenie onkologických chorôb stojí pri strednom rozsahu krytých diagnóz a poistnej sume 50-tisíc eur pre 40-ročného poistenca 22 eur mesačne, kým pre 25-ročného menej ako polovicu. Vo veku 60 rokov sa však už vysoké riziko pri vstupe do tohto poistenia zásadne prejaví na poistnom v podobe mesačného poistného 122 eur,“ uvádza M. Búlik.

Inzercia

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: