Životné poistenie nekryje len prípady, kedy je niekto práceneschopný alebo nemôže splácať hypotéku, ale aj vážne a smrteľné choroby. Jednou z nich je aj rakovina. Spravidla ide o súčasť životnej poistky, ľudia si poistenie rakoviny v istých prípadoch môžu uzatvoriť aj ako samostatný produkt. Väčšina poisťovní na slovenskom trhu krytie ponúka ako súčasť zoznamu takzvaných kritických chorôb. Keď potom niekomu diagnostikujú rakovinu a ešte predtým bol poistený, má nárok na poistné plnenie.

„Poistenie rakoviny zvyčajne nie je možné uzavrieť samostatne, ide o súčasť životného poistenia. To v praxi znamená, že potrebujete aspoň minimálne krytie smrti na to, aby ste si mohli uzavrieť aj pripoistenie kritických chorôb. Tento princíp je okrem iného prínosný pre klienta v tom, že vďaka krytiu rizika smrti neplatí osempercentnú daň z neživotného poistenia. V opačnom prípade by bolo poistenie drahšie,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

V rámci kritických chorôb poisťovne kryjú rôzne druhy rakoviny, ako aj takzvanú rakovinu in-situ. Odborníci to popisujú ako štádium choroby obmedzené len na epitel a neprekračujúce bazálnu membránu. Vtedy síce ide o zhubný nádor, ale ešte nezasiahol okolie a je možné ho celý odstrániť. Každá poisťovňa má potom v rámci kritických chorôb vlastnú zostavu diagnóz, ktoré poistenie kryje.

Poistenie rakoviny po diagnóze

Keď odborný lekár indikuje výskyt rakoviny, poisťovňa vypláca buď celú poistnú sumu, alebo jej časť. M. Búlik vysvetľuje, že pri zhubných nádoroch mimo výluk, ako sú napríklad niektoré malé karcinómy, sa zvyčajne vypláca celá poistná suma a poistenie ako také zaniká. „Pri rakovine in-situ sa vypláca len časť poistnej sumy a samotné poistenie nezaniká. Existujú však aj poisťovne, v ktorých vie pripoistenie pokračovať aj po diagnostike kritickej choroby. Delia choroby napríklad na kritické súvisiace s nervovou sústavou, srdcovo cievnym systémom, nádorovým ochorením či hlavnými orgánmi a funkciami a pri diagnostike ochorenia sa odpoistí iba konkrétna kategória,“ konkretizuje analytik.

Napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje čiastočné plnenie vo výške desať percent z dohodnutej poistnej sumy v prípade rakoviny in-situ. V prípade vybraných najčastejších typov rakovín ako napríklad pri rakovine krčka maternice alebo hrubého čreva, je poistné plnenie dvojnásobné. Poisťovňa Uniqa zase v prípade rakoviny in-situ s operačným zákrokom vyplatí 30 percent aktuálnej poistnej sumy a poistenie kritických chorôb pokračuje ďalej. Pri vyplatení celej poistnej sumy v prípade iných druhov rakoviny pokračuje poistenie kritických chorôb bez krytia rakoviny.

Poisťovňa Generali napríklad začala minulý rok ponúkať poistenie zamerané špeciálne na krytie rakoviny. Poistenie si klienti môžu uzavrieť na ľubovoľnú poistnú sumu do hodnoty 20-tisíc eur. Pri vstupe do poistenia sa ani neskúma rodinná anamnéza. Poistenie si ľudia môžu uzatvoriť do veku 75 rokov. Poistenie rakoviny aj poistenie závažných ochorení je pritom možné uzatvoriť spoločne. Iné poisťovne tento produkt spravidla neponúkajú samostatne.

poistenie rakoviny
Ľudia si poistenie rakoviny v istých prípadoch môžu uzatvoriť aj ako samostatný produkt (Ilustračné foto: Freepik)

Aby bol konkrétny druh rakoviny poistne krytý, musí byť uvedený v zozname v rámci všeobecných poistných podmienok. Keďže druhov rakoviny je veľa, nebývajú všetky detailne menované. Zvyčajne sú zaradené do skupín či kategórií. Zároveň sú v zozname uvedené výluky. Ide o diagnózy, ktoré poisťovňa jednoducho nepreplatí.

Poisťovňa Uniqa napríklad nemá špecifický zoznam ochorení, ale len druhy rakoviny, na ktoré sa poistka nevzťahuje. „Pre vznik nároku musia byť splnené podmienky v definícii kritickej choroby rakovina. Ochorenie je charakterizované nekontrolovateľným rastom a šírením zhubných buniek a ich prenikaním do zdravého tkaniva. Diagnóza musí byť potvrdená špecialistom,“ vysvetľuje jej hovorkyňa Eva Svobodová.

Generali kryje leukémiu, lymfómy, sarkómy a zhubné choroby lymfatického systému. V prípade, že si niekto vyberie rozšírený balík závažných a detských závažných ochorení, kryje aj rakovinu v štádiu in-situ alebo prvé štádium Hodgkinovho lymfómu.

Allianz sa zase drží definície histologicky overeného zhubného nádoru, kde je diagnóza stanovená v zmysle medzinárodnej klasifikácie chorôb. „Z plnenia sú vylúčené len prvé štádium Hodgkinovej choroby, nezhubné nádory, premalignity a mikroinvazívne nerozvinuté malígne zmeny, nádorové ochorenia v prítomnosti HIV nákazy, rakovina kože s výnimkou maligného melanómu či melanoblastómu,“ konkretizuje poisťovňa.

Uplatňuje sa čakacia doba

Ľudia musia počítať aj s tým, že niekoľko mesiacov po uzatvorení zmluvy poistenie rakoviny v podstate nefunguje. „Čakacia doba sa zvyčajne pohybuje pri rôznych poisťovniach a produktoch od dvoch do šiestich mesiacov. Dobrou správou pre klientov je, že niektoré poisťovne pri prepracovaní zmluvy akceptujú prenos uplynutých čakacích dôb v tej istej alebo inej poisťovni,“ tvrdí M. Búlik.

Allianz napríklad uplatňuje čakaciu dobu tri mesiace. To znamená, že ak sa prvé príznaky choroby prejavia v priebehu troch mesiacov od začiatku poistenia, klient nedostane poistné plnenie. Generali má dva druhy obdobia, počas ktorého poistenie rakoviny nefunguje. Základná čakacia doba pre poistenie rakoviny je šesť mesiacov od začiatku poistenia. Pre poistenie závažných ochorení sa aplikuje čakacia doba štyri mesiace. Špecifickejšie podmienky má poisťovňa Uniqa. „V rámci každej kritickej choroby je definované, aké podmienky musia byť splnené. Pre rakovinu je stanovené, aby bol poistený nažive minimálne jeden mesiac po dátume stanovenia diagnózy,“ tvrdí E Svobodová.

Keď niekomu lekár diagnostikuje rakovinu po čakacej dobe, poisťovňa musí vyplatiť poistné plnenie. Z hľadiska rýchlosti vyplatenia plnenia ale podľa M. Búlika existujú medzi nimi rozdiely. „Napríklad MetLife vypláca poistné plnenie už pri diagnostikovaní kritickej choroby, respektíve po niekoľkých dňoch od diagnostikovania kritickej choroby po zlikvidovaní poistnej udalosti,“ uvádza analytik.

Poisťovne, ktoré oslovil portál Finsider, zhodne tvrdia, že poistné plnenie vyplatia hneď po ukončení riešenia poistnej udalosti. To znamená, že klient musí predložiť kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje diagnostikovanie rakoviny. Všeobecne odpovedali aj v prípade ceny samotnej poistky. Cena pre poistenie rakoviny totiž závisí predovšetkým od zvolenej poistnej sumy, vstupného veku a zdravotného stavu klienta.