Poisťovne už niekoľko rokov predávajú niektoré produkty aj cez internet. Ide najmä o neživotné poistenie, pri ktorom nie je osobný kontakt nevyhnutný. Ak si niekto chce poistiť invaliditu či kritické choroby, je postup uzatvárania o niečo komplikovanejší. Online životné poistenie sa tak v bežnej ponuke poisťovní zvyčajne nenachádza. Nedávno tento trend zmenila poisťovňa Generali, ktorá prišla s možnosťou uzatvoriť si životnú poistku aj online. Poisťovňa v tomto prípade veľmi neskúma zdravotný stav klienta.

Podľa riaditeľky divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal Petry Hesekovej v novom produkte Generali ponúka len základné krytie, ktoré vie predať bez oceňovania zdravotného stavu. „Je tam možnosť krytia pre prípad smrti, ale maximálne do výšky 2 000 eur, úrazové krytie a krytie pre prípad rakoviny,“ hovorí P. Heseková. Aj samotná poisťovňa priznáva, že tento produkt môže byť efektívny len pre ľudí, ktorí netrpia vážnym zdravotným problémom, ktorý by mohol mať vplyv na životné poistenie. Uzavretie poistnej zmluvy je tak síce jednoduchšie, ale jej rozsah je obmedzený.

Poisťovňa tvrdí, že pri tomto produkte nevyžaduje zdravotný dotazník. „V skutočnosti však klient deklaruje, že ním uvedené údaje sú presné a pravdivé, avšak pri zistení nesúladu môže poisťovňa poistné plnenie znížiť či odmietnuť. Klasický zdravotný dotazník je dôležitý, keďže chráni klienta aj poisťovňu a obe strany od začiatku vedia, aký je východiskový stav a z neho plynúce nastavenie poistenia. To v prípade online poistenia chýba a je tu reálne riziko, že sa to prejaví v najnevhodnejšom okamihu pri likvidácii poistnej udalosti,“ vraví finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Online životné poistenie bez dotazníka

To, že poisťovňa kráti alebo zamietne poistné plnenie, platí aj pri klasickom životnom poistení. Stáva sa to v prípadoch, kedy klient pri vypĺňaní zdravotných záznamov klame o svojom stave. Likvidátori to pri poistnej udalosti spravidla zistia. Pri online uzatváraní môže byť chybovosť vyššia. Bežne sa komplexná životná poistka uzatvára na pobočke alebo so sprostredkovateľom, kedy sa zadané údaje ešte kontrolujú.

P. Heseková tvrdí, že správne a úplné vyplnenie zdravotného dotazníka je kľúčové pre uzatvorenie kvalitnej životnej poistky. „Na základe týchto údajov môže poisťovňa vyhodnotiť prijateľnosť do poistenia a prípadne stanoviť aj navýšenie alebo výluky. Klient tak hneď na začiatku vie, za akých podmienok mu poisťovňa bude kryť jednotlivé riziká a teda nepríde k nepríjemným prekvapeniam pri prípadnej poistnej udalosti,“ vysvetľuje.

Generali pri uzatváraní online životného poistenia vyžaduje odpoveď len na päť otázok o sebe či svojom zdravotnom stave. Klient si potom zvolí požadovanú dobu poistného krytia. Na základe toho poisťovňa vyhodnotí prijateľnosť, ale nežiada žiadne ďalšie dokladovanie.

online životné poistenie
Online životné poistenie sa v bežnej ponuke poisťovní nenachádza (Ilustračné foto: Freepik)

Okrem toho, že treba správne vyplniť všetky údaje a pravdivo odpovedať na otázky v dotazníku, si treba dať pozor na poistné podmienky. Tie sa pri klasickej životnej poistke vysvetľujú osobne, keďže v nich môžu byť prípadné obmedzenia a výluky. Práve pri tomto type poistenia je to napríklad výluka na takzvané predchorobie. To znamená, že nebudú plnené poistné udalosti s priamou súvislosťou so zdravotným problémom, s ktorým niekto vstupuje do poistenia. Rovnako sa napríklad pri poistení smrti aplikuje ročná čakacia doba. Robí sa to napríklad aj kvôli samovrahom, ktorí chcú cez poistku zabezpečiť rodinu.

Generali tvrdí, že vypracovanú ponuku si môže každý nechať nezáväzne zaslať na e-mail, neskôr si ju pozrieť a následne z mailu dokončiť. Ak si niekto pri uzatváraní nie je niečím istý alebo sa len potrebuje poradiť, poisťovňa mu sľubuje telefonickú radu od svojich zamestnancov. Keď si nakoniec niekto zmluvu uzatvorí, celá dokumentácia mu príde na zadaný email. Životné poistenie potom vstupuje do platnosti až potom, ako bude zaplatené. Tak je to aj v prípade ostatných druhov poistení, ktoré sa uzatvárajú online.

Menej rizík aj nižšie poistné sumy

Keď si niekto uzatvára online životné poistenie, musí počítať s nižšími poistnými sumami. „Program napríklad 48-ročnému človeku navrhuje aj pri najvyššom balíku poistnú sumu tisíc eur pri úmrtí, čo je pri človeku s rodinou absolútne nedostatočné. Takisto medzi rizikami úplne absentujú kritické choroby, ktoré patria medzi základné riziká. Online verzia vôbec nepracuje s príjmom, čiže balíkovo nastavené poistné sumy pri väčšine ľudí nebudú sedieť a budú buď príliš vysoké, alebo nízke, čo je v oboch prípadoch chybou,“ hovorí M. Búlik.

Oveľa menší je aj rozsah pripoistení. V bežne uzatváranom životnom poistení je okrem rakoviny napríklad krytie pre prípad ďalších kritických chorôb, invalidity, pracovnej neschopnosti či chirurgického zákroku. „Poistné podmienky sa medzi jednotlivými poisťovňami riešia v detailoch, ale v hlavných rysoch sú komplementárne. Online životné poistenie je však len zjednodušenou verziou produktu, a preto sú medzi oboma produktami jasné rozdiely. Rozdiely nespočívajú v podmienkach poistných krytí, ale v ich nastavení a vo vyskladaní jednotlivých rizík. V tomto ohľade balíkové online životné poistenie nikdy nedokáže plnohodnotne a kvalitne nahradiť životné poistenie nastavené na mieru,“ tvrdí M. Búlik.

Podľa jeho slov je na trhu už niekoľko rokov viacero poisťovní, ktoré umožňujú poistiť si cez webstránku niektoré životné riziká. Technicky tak možnosť uzavrieť si životné poistenie už existuje dlhšie, ale zatiaľ sa nedalo uzavrieť plnohodnotné poistenie. Generali uvádza, že v jej prípade to už je možné. Či sa ostatné poisťovne pridajú a začnú ponúkať online životné poistenie, bude podľa P. Hesekovej otázkou ich stratégie a filozofie predaja produktov životného poistenia. „Ale ako už v tomto sektore býva zvykom, žiadna zaujímavá novinka neostane konkurenciou nepovšimnutá a teda je možné, že sa niektoré digitálne silnejšie poisťovne pridajú,“ dodáva riaditeľka divízie životného poistenia z Finportalu.