Keď sa niekto stane invalidným, má to dosah aj na jeho príjem. Sociálny systém je preto nastavený tak, aby časť výpadku v zárobkoch pokryl štát. Výška invalidného dôchodku závisí najmä od odpracovaných rokov a miery invalidity. Vo väčšine prípadov výšku pôvodného príjmu nedorovná. Komerčné poisťovne preto ponúkajú poistenie invalidity, ktoré je spravidla súčasťou rizikového životného poistenia. Poisťovni na uznanie poistnej udalosti stačí priznanie invalidného dôchodku od Sociálnej poisťovne.

Poistenie invalidity môže pomôcť v situáciách, ak sa niekto následkom ochorenia alebo úrazu stal invalidným. Sociálna poisťovňa uznáva invaliditu v prípade, že schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 percent oproti zdravej osobe. Tento stav musí vždy potvrdiť posudkový lekár na základe lekárskych správ. Aj poisťovne majú preto krytie nastavené podobne. Vo väčšine z nich je možné si vybrať poistenie invalidity v rozsahu od 40 percent. V ponuke je aj invalidita nad 70 percent, čo je v podstate už plná invalidita.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik odporúča zvoliť si poistenie invalidity od 40 percent. „Sociálna poisťovňa priznáva čiastočný invalidný dôchodok od 40 percent poškodenia tela. 40-percentný pokles schopnosti pracovať je pri veľkej časti pracovných pozícií zásadný a znižuje príjem či zužuje možnosti udržať si dobre platenú prácu. Preto má jednoznačne význam byť poistne chránený pre prípad invalidity už od 40 percent, čiže od priznania čiastočného invalidného dôchodku zo strany Sociálnej poisťovne,“ vysvetľuje analytik.

Poistenie invalidity a výplata renty

Poistenie invalidity je možné uzatvoriť formou jednorazovej výplaty alebo mesačne vyplácanej renty. „Prvá forma eliminuje riziko neskoršieho zníženia stupňa invalidity alebo odobratia dôchodku zo strany Sociálnej poisťovne, keďže výplata poistného plnenia prebehne hneď po prvom uznaní invalidity posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne. Nevýhodou je náročnejšie nastavenie poistnej sumy, keďže by mala vykrývať rozdiel medzi pracovným príjmom a invalidným dôchodkom od Sociálnej poisťovni na dlhé roky, čo sa ťažko odhaduje,“ spresňuje M. Búlik.

Jednorazová výplata by mala pokryť rozdiel medzi invalidným dôchodkom a plným pracovným príjmom aspoň na sedem rokov. S každým ďalším rokom cena poistky v rámci tohto riešenia narastá.

Mesačná renta je v tomto smere jednoduchšia, keďže sa dá nastaviť tak, aby spolu s invalidným dôchodkom zo Sociálnej poisťovne pokrývala bežné mesačné výdavky. „Výplatu mesačnej renty v prípade invalidity má v ponuke takmer celý poistný trh, napríklad NN, Allianz, Uniqa, Kooperativa, Generali či Wüstenrot poisťovňa,“ vymenúva M. Búlik.

poistenie invalidity
Komerčný trh ponúka a poistenie invalidity, ktoré je spravidla rizikového životného poistenia (Foto Finsider: Miroslav Homola)

Komerčnej poisťovni stačí priznanie invalidného dôchodku od Sociálnej poisťovne. V takom prípade už podľa M. Búlika komerčná poisťovňa zvyčajne nerobí vlastné posudzovanie zdravotného stavu. „Takýto postup by vlastne odporoval logike poistenia, ktoré v prípade renty vykrýva rozdiel medzi plnou a obmedzenou pracovnou schopnosťou, pričom mieru redukcie schopnosti pracovať určujú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne,“ tvrdí.

Ľudia môžu výber mesačnej renty ľutovať v prípade kontroly a znovupriznania invalidity. Bez opätovného priznania invalidity totiž končí aj vyplácanie invalidnej renty od poisťovne. „Z dlhodobých štatistík však vyplýva, že iba v jednom percente prípadov sa invalidom invalidita pri kontrole odoberie a približne 2,5 percenta sa stupeň invalidity zníži. To znamená, že štatisticky je riziko úplnej straty vyplácanej renty veľmi nízke,“ dodáva M. Búlik.

Poistenie invalidity ako súčasť životného poistenia

Napríklad poisťovňa Generali ponúka poistenie invalidity spolu s poistením pre prípad úmrtia, ktoré je základom životného poistenia. Klient si môže vybrať poistenie invalidity v rozsahu nad 40 percent alebo nad 70 percent, pričom zvoliť si môže buď pevnú alebo klesajúcu poistnú sumu. Poistenie môže byť uzatvorené s krytím do 350-tisíc eur. Poisťovňa tvrdí, že cena tejto poistky sa odvíja od rôznych faktorov, ako je poistná suma, zdravotný stav a vek poisteného, zvolená výplata poistného plnenia ako aj zvolený rozsah invalidity.

Podobné podmienky v rámci percenta invalidity a formy výplaty má aj poisťovňa Uniqa. Jej hovorkyňa Beáta Lipšicová vysvetľuje, že výhodou poistenia je preddavkové poistné plnenie v poisteniach invalidity. To znamená, že pri konkrétnych diagnózach sa nečaká na priznanie invalidity Sociálnou poisťovňou, ale poisťovňa poskytne plnenie ešte pred samotným podaním žiadosti o posúdenie invalidity. „Ak správny orgán invaliditu neprizná, nič sa naspäť nevracia,“ tvrdí B. Lipšicová.

V poisťovni Wüstenrot si ľudia môžu uzavrieť poistenie invalidity spolu s rizikom smrti s poistnou sumou tisíc eur. Poisťovňa tiež tvrdí, že ako prvý na trhu zrušil čakacie doby pri invalidite nad 70 percent. Nárok na plnenie vzniká vtedy, keď klienta Sociálna poisťovňa uzná čiastočne alebo plne invalidným. Priznanie invalidného dôchodku, respektíve dávky nie je pri poistnom plnení podmienkou. Poisťovňa tiež uvádza, že pri poistnej sume nad 2 000 eur sa výška poistného odvíja aj od telesnej výšky, hmotnosti (BMI) a celkového zdravotného stavu jednotlivca.

Hovorkyňa poisťovne Kooperativa uvádza, že v jej ponuke je aj takzvané pripoistenie oslobodenia od platenia pre prípad, že sa klient stane invalidným. V tomto prípade platí za klienta poistné poisťovňa. Týka sa to hlavného poistenie, ale aj všetkých ďalších pripoistená. Výnimkou je len pripoistenie práceneschopnosti a samotnej invalidity, pretože tie vznikom invalidity zaniknú. Vznik poistnej udalosti v Kooperative začína od 45 percent invalidity.