Povinné zmluvné poistenie (PZP) slúži na to, aby motorista nemusel platiť za škodu, ktorú spôsobí niekomu inému. Poškodený teda po nehode komunikuje s poisťovňou vinníka. Spravidla to prebieha tak, že auto smeruje do servisu a potrebné opravy zaplatí poisťovňa. Niektorí majitelia sa môžu rozhodnúť, že si vozidlo chcú opraviť svojpomocne, alebo ho opravovať vôbec nechcú. V takých prípadoch môžu prísť o časť peňazí z poistného plnenia.

V prvom rade platí, že poškodený má právo rozhodnúť nielen o tom, či sa vozidlo bude opravovať, ale aj o tom, kde a ako. „Jedine on môže s konečnou platnosťou rozhodnúť, či sa poškodené vozidlo bude opravovať alebo ho poškodený predá ako neopravené, alebo namiesto poškodeného vozidla si zaobstará iné rovnocenné vozidlo. Obsahom tohto dispozičného práva je tiež právo poškodeného poškodené vozidlo vôbec neopravovať ani si zaobstarať iné náhradné vozidlo,“ tvrdí bývalý výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Imrich Fekete.

Ľudia, ktorým niekto poškodil auto, majú po nehode dve možnosti. Buď si dajú vozidlo opraviť a náklady im poisťovňa uhradí, alebo si nechajú vyplatiť poistné plnenie formou rozpočtu. V prvom prípade to môžu urobiť v servise, ktorý si vyberú alebo v takom, ktorý im odporučí poisťovňa. V takom prípade majiteľ auto za opravu nič neplatí, poisťovňa priamo pošle peniaze servisu. Ak sa niekto rozhodne pre vyplatenie poistného plnenia formou rozpočtu, poisťovňa vyráta výšku škody a majiteľovi auta pošle peniaze na účet. Nezisťuje pritom, či ich použil na opravu vozidla, alebo na niečo iné.

Oprava auta cez PZP v servisoch

Odborníci, ktorých oslovil portál Finsider, sa zhodujú v tom, že ak sa niekto rozhodne vozidlo dať opraviť, mal by postupovať podľa pokynov poisťovne vinníka. „V prípade, že si dáva vozidlo opraviť, tak je najlepšie využiť poisťovňou odporúčaný servis. V takom prípade mu servis opraví vozidlo a poisťovňa priamo servisu uhradí všetky náklady. Ak by si dal vozidlo opraviť v servise bez konzultácie s poisťovňou a šlo by o servis, s ktorým poisťovňa nespolupracuje, môže sa mu stať, že poisťovňa neuhradí celú výšku faktúry za opravu,“ vysvetľuje senior analytik z Brokeria Ivan Kahanec.

Poisťovňa môže zaplatiť nižšiu sumu v prípadoch, keď napríklad servis fakturuje vyššie hodinové náklady na prácu, alebo viac hodín za danú opravu, ako je štandard. Prípadne ak použije na opravu drahšie náhradné diely, ako poisťovňa akceptuje. Často sa tiež stáva, že poisťovňa kráti poistné plnenie za opravu škody, ktorá nemusela vzniknúť v rovnakom čase ako tá, ktorá bola nahlásená. „Ak by sa poškodený chcel brániť kráteniu poistného plnenia, musel by znalcom dokázať, že všetky poškodenia skutočne vznikli súbežne a v dôsledku nehody zavinenej držiteľom PZP, z ktorého poistenia sa škoda uhrádza,“ uvádza finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Poisťovne poškodenému posielajú zoznam odporúčaných autoservisov, v ktorých by si mohol vozidlo dať opraviť. Autorizované či zmluvné servisy sú totiž pre poisťovne spoľahlivejšie. Majiteľa poškodeného vozidla nemôžu nútiť, aby si odporúčaný servis vybral. Ak by napríklad poslali poškodenému zoznam odporúčaných servisov a upozornili ho, že ak si vyberie iný neautorizovaný servis, budú hradiť opravu jeho vozidla iba do výšky stanovenej kalkuláciou, môže to byť podľa I. Feketeho kvalifikované aj ako nekalá praktika. Do výberu servisu či spôsobu riešenia opravy nemôže zasahovať ani vinník nehody.

Ako prebieha oprava auta cez PZP?
Oprava auta cez PZP môže byť problematická (Ilustračné foto: Depositphotos/oprava auta cez PZP)

Poistné plnenie cez rozpočet

Ak sa majiteľ rozhodne pre plnenie rozpočtom, podľa riaditeľa divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefana Fajnora si poisťovňa nacení škodu a danú sumu vyplatí klientovi. „V takýchto prípadoch sa zvyčajne poisťovne nezaujímajú, či si to klient v skutočnosti opravil svojpomocne, alebo prostredníctvom niekoho iného, pripadne či si to neopravil vôbec,“ tvrdí. V týchto prípadoch nie je nutné nič dokladovať. Poisťovňa pri výpočte v podstate počíta, koľko by oprava stála, keby bolo auto v servise. Rovnaká by mala byť potom aj výška poistného plnenia.

Háčik je v tom, že suma nemusí byť úplne presná. „Poisťovňa v kalkulácii počíta s použitím najlacnejších a neoriginálnych dielov a s nízkou hodinovou sadzbou na opravárenské, klampiarske a lakovacie práce. Krátenie môže predstavovať aj niekoľko desiatok percent a za túto sumu sa zvyčajne v bežnom servise oprava v plnom rozsahu v dostatočnej kvalite nedá zrealizovať. Podmienky pre vyplatenie škody rozpočtom sú zvyčajne súčasťou poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok. Keďže ako poškodený nevidíte do obsahu samotnej zmluvy, je dobré pozrieť si všeobecné poistné podmienky a poradiť sa so znalcom, ktorý na základe skúsenosti vie odhadnúť, s akým krátením treba počítať,“ tvrdí M. Búlik.

Podľa odborníkov by sa ľudia mali plneniu formou rozpočtu radšej vyhnúť. Niektorí z nich si od toho sľubujú úsporu pri oprave alebo počítajú s tým, že plnenie pokryje aj opravu iných menších škôd na aute. V skutočnosti to môže dopadnúť naopak a plnenie nestačí ani na opravu škody z danej nehody. Keď už niekto čerpá plnenie formou rozpočtu a na vozidle sa dodatočne zistia ďalšie škody z nahlásenej nehody, môže ešte požiadať o prehodnotenie poistného plnenia. To môže situáciu a prípadné dokazovanie nároku na plnenie ešte skomplikovať.

Ako postupujú poisťovne

Portál Finsider sa poisťovní pýtal, ako postupujú pri škodách z PZP. Poisťovňa Uniqa najprv zisťuje, či ide o rentabilnú, alebo nerentabilnú opravu. Rentabilná je taká, pri ktorej náklady na opravu nepresiahnu trhovú hodnotu vozidla. V takom prípade môže poškodený žiadať poistné plnenie rozpočtom, opraviť auto v zmluvnom servise poisťovne alebo v servise podľa svojho výberu. Poisťovňa tvrdí, že pri zmluvnom servise sa vozidlo obhliadne, opraví a plnenie zašle priamo na účet servisu. Pri nezmluvnom servise bude poisťovňa skúmať primeranosť nákladov. „V určitých prípadoch môže byť táto fakturovaná suma amortizovaná a poškodený nedostane preplatenú faktúru v plnej výške. Poisťovňa v takomto prípade hradí skutočnú škodu,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová. Pokiaľ by išlo o nerentabilnú opravu, tak sa prípad likviduje ako totálna škoda a faktúra za opravu nebude akceptovaná. Vtedy sa prepláca trhová hodnota zničeného auta.

Voľnosť v postupe likvidovania škody garantuje aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Jej hovorkyňa Helena Kanderková vysvetľuje, že po vykonaní obhliadky poškodenia a overení krytia ponúkne poisťovňa poškodenému návrh možností. „Poškodenému je ponúknutá buď oprava v zmluvnom servise a poistné plnenie poisťovňa vyplatí na základe predložených faktúr za opravu. Poškodený si môže zvoliť opravu v nezmluvnom servise, kde mu na základe predložených účteniek či faktúr preplatíme náklady za opravu súvisiacu so škodou. Poškodený si môže zvoliť výplatu plnenia formou rozpočtu za vzniknutú škodu bez dokladovania opravy na základe kalkulácie vypočítanej po obhliadke poškodení. Na výpočet poistného plnenia rozpočtom používame certifikovaný kalkulačný program pre danú značku vozidla,“ vymenúva H. Kanderková.

Ľudia sa môžu rozhodnúť opraviť vozidlo v zmluvnom aj nezmluvnom servise, alebo ho vôbec nemusia opraviť, aj v prípade poisťovne Kooperativa. Keď sa auto opravovať nebude, poisťovňa uhradí skutočnú škodu formou rozpočtu. V tomto prípade poisťovňa uhrádza náklady na opravu na základe svojho výpočtu a bez predloženia dokladov za opravu. Keď si majiteľ vozidla vyberie nezmluvný servis, poisťovňa bude vychádzať z primeranej hodinovej sadzby, akú si účtujú podobné opravovne a rozsahu opravárenských služieb pre danú značku a typ vozidla v danom regióne. „Pri výbere servisu však odporúčame, aby opravu vozidla vykonal partnerský servis našej poisťovne. Dôvodom je, že v tomto prípade opravca garantuje pri oprave dodržanie predpísaného technologického postupu,“ upozorňuje hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová.

Podobne postupuje aj poisťovňa Union. Jej hovorkyňa Kristína Baluchová zdôrazňuje dôležitosť rentabilnej a nerentabilnej opravy. „V prípadoch, kedy bude škoda na vozidle poškodeného posúdená ako rentabilná, poškodený sa môže rozhodnúť, kde bude vozidlo opravované. Rozsah opravy musí byť v súlade s vykonanou obhliadkou. Ak si poškodený nebude opravovať vozidlo, likvidáciu je možné ukončiť  na základe jeho žiadosti rozpočtom nákladov bez predloženia faktúr,“ tvrdí.

Okrem toho pripomína, že vybraný servis musí vyúčtovať opravu korektne podľa preukázaného rozsahu poškodenia. Ekonomicky nerentabilná škoda bude podľa nej likvidovaná ako totálna škoda. „Výška škody sa vypočíta tak, že od všeobecnej hodnoty vozidla odpočíta hodnota použiteľných zvyškov,“ dodáva.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: