Podľa očakávaní vnímajú slovenskí podnikatelia súčasnú situáciu negatívnejšie, keďže početné problémy v ekonomike, v súčasnosti spojené najmä s energiami, sťažujú podnikové plánovanie. Napriek tomu sa však očakávania do budúcnosti držia o niečo optimistickejšie a naznačujú jemný rast, hoci pomalší než sa očakávalo. Toto potvrdzuje predpoklady spomaľovania ekonomického rastu a jemnejšieho nárastu zamestnanosti. Kolísajúce ceny energií na trhoch sa odrážajú aj na očakávaniach o budúcom vývoji cien a prinášajú zvýšenú neistotu – jedného z najväčších nepriateľov podnikateľov.


Ekonomická nálada na Slovensku v auguste poklesla. Od májového vrcholu optimizmu medzi slovenskými podnikateľmi dochádza už tri mesiace k postupnému nárastu pesimizmu, za ktoré indikátor ekonomického sentimentu stratil viac než 18 bodov a dostal sa tak na necelých 91 bodov. Ide o najnižšiu hodnotu za posledných 17 mesiacov a indikuje spomaľovanie ekonomickej aktivity.

Dôvera v priemysle ostáva jemne negatívna,
v auguste sa ešte jemne prehĺbila. Výrazne negatívne tu podnikatelia hodnotia súčasný stav produkcie, a to najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov a výrobe dopravných prostriedkov, kde došlo k prepadu až o viac než 100 bodov. Očakávania budúceho vývoja priemyselnej produkcie však naznačujú pozitívny vývoj do ďalších mesiacov, a to najmä vo vyššie spomenutých odvetviach, ktoré vnímajú súčasnú situáciu najhoršie. Rast zamestnanosti však bude pomalší než firmy očakávali v uplynulých mesiacoch.

Slabší súčasný výkon a slabší dopyt však hlásia aj služby. Zatiaľ čo ubytovacie a stravovacie služby, ako aj činnosti spojené s nehnuteľnosťami hodnotia súčasný vývoj ako pozitívny, administratívne a podporné činnosti  či doprava a skladovanie hlásia pesimistickejšie hodnotenie súčasnej situácie. Očakávania do ďalších mesiacov sa taktiež držia na pozitívnych číslach, bezpečne nad úrovňou stagnácie či poklesu očakávaného dopytu.

Výsledky konjukturálneho prieskumu tak potvrdzujú očakávané trendy v hospodárstve vo forme spomaľovania ekonomickej aktivity a pomalšieho rastu zamestnanosti. Podniky v službách aj priemysle stále predpokladajú rast cien svojich produktov, avšak v priemysle trend poľavuje, zatiaľ čo v službách máme čoraz viac podnikov čakajúcich rast cien.

Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne