Slovensko sa už štvrtýkrát zapojí do európskeho zisťovania o finančnej situácii a spotrebe domácností. Na Slovensku je gestorom projektu Národná banka Slovenska (NBS). Zber údajov zabezpečí Štatistický úrad SR.


Výsledkom zisťovania budú podľa centrálnej banky porovnateľné údaje o čistom bohatstve, finančných aktívach, pôžičkách aj zadlženosti domácností, ale aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností.

„Získané informácie pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri nadmernom zadlžovaní domácností,“ povedal riaditeľ odboru výskumu NBS Martin Šuster.

Prieskum začne 24. júna a v nasledujúcich týždňoch prebehne takmer v 4-tisícoch náhodne vybraných domácnostiach zo 480 miest a obcí na Slovensku. Výsledky by mali byť známe v priebehu budúceho roku.