Zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny poskytne rezort práce takzvaný infekčný príplatok. Pre pracovníkov to má byť forma odmeny za prácu v infekčnom prostredí a v podmienkach spojených s rizikom možnej nákazy počas pandémie. Jeho výška je 405 eur vrátane odvodov zamestnávateľa.

Príspevky budú vyplácať zamestnávatelia, ktorí musia požiadať o dotáciu. Žiadosti doručuje zamestnávateľ písomne na ministerstvo práce po ukončení karanténneho opatrenia v danom zariadení. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke. S vyplácaním sa počíta až do konca tohto roka.

Príspevok patrí zamestnancom:

a) poskytovateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení:

  • nocľaháreň,
  • útulok,
  • domov na polceste,
  • zariadenie núdzového bývania,
  • zariadenie podporovaného bývania,
  • zariadenie pre seniorov,
  • zariadenie opatrovateľskej služby,
  • rehabilitačné stredisko,
  • domov sociálnych služieb,
  • špecializované zariadenie.

b) centra pre deti a rodiny, ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou.