Podvod s identitou je v podstate podvodom na odberateľovi aj na dodávateľovi. Zvýšená ostražitosť by mala byť najmä na strane odberateľa.

Postcovidová doba prináša vo svete opäť rastúci trend vo firemných podvodoch. „V poslednom čase sa vyskytuje určitá početnosť podvodov v rámci tzv. krádeže identity,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko Ján Čarný. Nadnárodná skupina Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Hoci na Slovensku a v Česku ešte nejde o masovú záležitosť, v rámci skupiny už Coface eviduje rastúci výskyt podvodov s identitou a medziročne už badať tento nárast aj u nás.

Krádeží identity firiem pribúda
Snímka: pexels.com

Krádež identity

Ako vysvetľuje Ján Čarný, krádež identity spočíva v tom, že podvodná tretia strana zneužije identitu odberateľa a objedná si v jeho mene tovar od dodávateľa. Dodávateľ pritom nezistí, že nejedná so skutočným odberateľom, ale s podvodnou treťou stranou, ktorá sa za odberateľa len vydáva, a dodá tovar podvodnej tretej strane. Tá zaň, samozrejme, nezaplatí. „Takýto podvod s identitou je v podstate podvodom na odberateľovi, kde dochádza k zneužitiu jeho identity, a aj na dodávateľovi, ktorý dodá svoj tovar neznámemu podvodníkovi, no nedostane zaplatené. Poisťovňa sa dostane do hry tým, že klient poisťovne – dodávateľ mal zákazníka poisteného a nahlási neuhradenú pohľadávku po splatnosti,“ vysvetľuje Ján Čarný. Ako však upozorňujú odborníci, odberatelia by mali byť skutočne ostražití, pretože úverové poistenie sa na takéto prípady nevzťahuje, a to z jednoduchého dôvodu: „Poistná zmluva sa vzťahuje na prípady platobnej neschopnosti a platobnej nevôle, ale len odberateľa, ktorý bol poistený. Kľúčom k aktivácii úverového poistenia je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby poistenému odberateľovi. Ak však tovar neprevezme poistený zákazník, ale neznáma tretia osoba, poistná ochrana sa neaktivuje,“ upozorňuje Ivo Frélich, vedúci likvidácie škôd a inkasného oddelenia Coface Slovenská republika a Česko. Zvýšené nároky na strane dodávateľa sa tak vzťahujú na overenie, či uzatvára zmluvu so skutočným odberateľom, ako aj, či dodáva tovar skutočnému zákazníkovi, pre ktorého je poistný limit upísaný.

Ochrana je prvoradá

Často práve zníženie ostražitosti či podcenenie rizika zo strany firmy umožní podvodníkom konať. „Firmy majú slabiny na viacerých miestach. Často je dôvodom jednoduchá neznalosť možností, ako sa brániť voči riziku v obchodnom vzťahu, inokedy je to časová tieseň, pri ktorej firma urobí niekoľko zásadných chýb. Prípadne lukratívne vyzerajúca ponuka, ktorej firma neodolá, či interné zlyhanie,“ hovorí Ján Čarný o ďalších častých prípadoch, prečo k podvodom dochádza.

Najlepším riešením je tak vždy si preveriť obchodného partnera, prípadne priamo osoby a kontakty. „Firmu by vždy malo zaujímať viac, ako len oblasť, v ktorej obchodný partner pôsobí. Napríklad finančné výkazy, pomerové ukazovatele, negatívne platobné skúsenosti a podobne,“ radí Ján Čarný. Hoci sa mnohé informácie dajú získať z verejných zdrojov, ak sa zákazky pohybujú vo väčších sumách, je lepšie sa už obrátiť na profesionála. Akýkoľvek dodávateľský vzťah je tiež potrebné zazmluvniť, či už cez rámcovú alebo dodávateľskú zmluvu. Nasledovať by mala dodávka oproti predplatbe, respektíve na limitujúcu splatnosť, aby sa dalo predísť možnosti veľkého objemu tovaru mimo firmu bez zaplatenia.

V čom pomôže poistenie

Poistenie pohľadávok je unikátny nástroj na prevenciu rizika. Dokáže včas odhaliť nástrahy, ako aj zmierniť následky prípadného výpadku kapitálu, ak nastane negatívna situácia,“ konštatuje Ján Čarný. Aj preto, že poisťovňa dokáže podvodné firmy vo väčšine prípadov odhaliť skôr, ako by chceli inú firmu pripraviť podvodným konaním o majetok. Samozrejme, existujú prípady, kedy je ťažké aj pre poisťovňu podvodnú firmu odhaliť. Napríklad, pri identifikácii ukradnutej identity či zavinených úpadkoch. No i tu by firma bez poistenia nemala šancu prežiť. „Poistenie firmám kryje chrbát a dokáže zmierniť dôsledky, no to neznamená, že by firmy mali stratiť ostražitosť. Často je problémom, že firmy podcenia riziko, zle nastavia parametre poistenia a často je to aj nedodržanie zmluvných podmienok, slabá komunikácia s poisťovňou v prípade vzniku poistnej udalosti, prípadne neúplná dokumentácia, ktorá zbytočne predlžuje riešenie poistnej udalosti,“ vysvetľuje Ján Čarný.

Kreditné riziko

Poistenie pohľadávok funguje ako nástroj riadenia kreditného rizika a je tak späté s pohľadávkou od jej vzniku. „Firmu napríklad vďaka našim databázam vieme okamžite upozorniť na negatívne zmeny na strane dlžníka a monitorovať jeho situáciu. Okrem prevencie škôd však poistné pokrýva riziko nezaplatenia pohľadávok zo strany odberateľa či obchodného partnera, či jeho neochoty platiť načas. Náhradou škôd v prípade insolvencie dlžníka pritom poistné plnenie znižuje stratu firmy,“ vysvetľuje podstatu výhod. Hodnotenie bonity pohľadávok obchodných partnerov je systematické, rovnako ako monitorovanie akýchkoľvek ďalších negatívnych informácií o konkrétnych odberateľoch zo sektora.

V prípade rizika, ktoré náš underwriter odhalí či už na základe finančných výkazov, dostupných informácií o vývoji v danom sektore, krajine alebo ekonomike, reagujeme zmenou kreditného limitu,“ približuje proces vyhodnocovania. Firma si tak následne môže znížiť zbytočne vysoké rezervy pre prípad vzniku problematických udalostí, čím si na druhej strane zvýši cash flow.

Výroba a obchod vedú

Najviac si poisťujú pohľadávky firmy zo sektoru výroby a obchodu. Je to aj z dôvodu, že odberatelia sú často v zahraničí, prípadne je tam väčšia hrozba druhotnej platobnej neschopnosti. Poistenie sa však oplatí bez rozdielu zamerania či veľkosti firmy. „Najmä vtedy, ak skrachuje jeden z top odberateľov, u ktorého bolo dovtedy aj z pohľadu poisťovne nízke riziko platobnej neschopnosti, ale dostal sa do nej kvôli externým faktorom. Napríklad pre nezabezpečené pohľadávky,“ vysvetľuje Ján Čarný.

Okrem štandardných pohľadávok z uskutočneného dodania možno pripoistiť dcérske spoločnosti v rámci EÚ, vyššie riziká, výrobné či politické riziká. „Pridanou hodnotou poistenia je tiež uľahčenie expanzie na neznáme trhy a obchodovanie s novými partnermi,“ dopĺňa. Nezanedbateľným je aj finančný efekt poistenia. Ak si pohľadávkou zaisťuje firma externé financovanie – napríklad ručí za prevádzkový úver či využíva faktoring, poisťovňa obvykle umožní vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky, ktorú spoločnosť žiada o financovanie.