Podľa prieskumu spoločnosti Coface zaznamenali vlani poľské firmy priemerné lehoty splatnosti 42 dní a priemerné oneskorenia platieb dosiahli 49 dní. Napriek hospodárskym výzvam a slabnúcej odolnosti voči rôznym vonkajším vplyvom zostáva celkový obraz platobnej likvidity u nášho severného suseda priaznivý.

Poľské firmy sa vlani stali svedkami mierne kratších oneskorení platieb, no nie vo všetkých sektoroch, poukazuje na to najnovší prieskum nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v poisťovaní pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Oneskorenia platieb v Poľsku? Takéto sú skúsenosti firiem
lustračná foto: archív

Ako vyplýva z prieskumu, v poľskom podnikateľskom prostredí prevládajú krátke platobné podmienky, až 45 % opýtaných spoločností stanovuje priemerné platobné podmienky do 30 dní. Priemerné lehoty splatnosti sa znížili o 4 dni, zo 46 v roku 2022 na 42 v roku 2023.

Medzi odvetvia, ktoré sú najštedrejšie v poskytovaní dlhých platobných podmienok, patria automobilový priemysel (21 % s platobnými podmienkami dlhšími ako 90 dní), energetika (17 %), chemický a kovospracujúci priemysel (po 14 %). Väčšina podnikov v Poľsku tiež podľa prieskumu očakáva, že platobné podmienky sa v nasledujúcich šiestich mesiacoch nezmenia.

Oneskorenia platieb sa v sektoroch líšia

Ukazuje sa, že oneskorenie platieb sa v poľskom podnikaní už stalo bežnou praxou. „ 49,3 % opýtaných spoločností v prieskume Coface uviedlo, že v predchádzajúcich 6 mesiacoch zaznamenali oneskorenie platieb od svojich partnerov,“ konštatuje ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz.

Priemerné oneskorenie platieb kleslo na 49 dní, čo je blízko úrovne zaznamenanej v roku 2020 (48 dní). Najdlhšie oneskorenia platieb zaznamenali odvetvia papierenského a drevárskeho priemyslu a výroby kovov (71, resp. 69 dní) a najkratšie farmaceutický priemysel (33 dní).

Oživenie ekonomiky zlepšuje vyhliadky

Poľská ekonomika by mala zaznamenať za rok 2023 slabý rast HDP na úrovni 0,6 %, najmä v dôsledku zhoršenia podmienok v prvej polovici roka, hoci v závere roka 2023 sa už situácia začala zlepšovať. Napriek tomuto zlepšeniu však firmy stále uvádzajú rôzne zásadné výzvy, s ktorými sa stretávajú, vrátane obmedzeného dopytu (pre 44 % z nich) a fiškálneho zaťaženia (41 %), pričom vysoké náklady stále znižujú ich zisky.

Oživenie by sa malo prejaviť v roku 2024, pričom rast HDP by mal dosiahnuť 2,8 %. V dôsledku toho 31 % opýtaných spoločností očakáva, že sa podnikateľská aktivita v roku 2024 zlepší (v porovnaní s 26 % rok predtým).

Napriek pomalému rastu poľskej ekonomiky v roku 2023 platobná likvidita podnikov neutrpela, a to vďaka účinkom podporných opatrení a možnostiam zvyšovania obratu a zisku podnikov. Hoci sa hospodárske vyhliadky a vnútorný dopyt zlepšujú, akékoľvek ďalšie zhoršenie vonkajšieho prostredia by mohlo mať na poľské podniky nepriaznivé účinky,“ upozorňuje na záver Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu.