Priemyslu sa vo februári darilo nad očakávania, hoci bol na medziročnej báze zaznamenaný pokles. Aj keď jedno z najdôležitejších odvetví slovenského priemyslu, výroba dopravných prostriedkov, medziročne rastie, vidíme tam vplyv nízkej bázy. V medziročnom vyjadrení nám totiž zohráva rolu, že sa do medziročného porovnania dostáva obdobie po vypuknutí vojny a pretrvávajúcich problémov na ponukovej strane. Toto tlačí nahor aj výkon slovenského priemyslu ako celku, vzhľadom na váhu automobilového priemyslu. Treba však vnímať, že oproti predchádzajúcemu mesiacu bol nárast produkcie priemyslu na úrovni 2,5%, čo je najviac od mája 2022, a teda bola februárová produkcia ovplyvnená aj istým zlepšením situácie.

Do najbližších mesiacov očakávame, že situácia v slovenských priemyselných podnikoch ostane pod tlakom, v závere tohto roka by však už mohlo prísť k citeľnejšiemu oživeniu aktivity. Výraznejší ekonomický rast predpokladáme v roku 2024, čo bude pochopiteľne pomáhať aj slovenským priemyselníkom. V tomto momente sa tak potvrdzujú očakávania z predchádzajúcich mesiacov, kedy spolu s postupným oslabovaním problémov v dodávateľských reťazcoch a poklesom nákladov vystupujú viac do popredia obavy o dopytovú stranu. Firmy však nateraz môžu čerpať aj z dobiehajúcej „zásoby“ objednávok z predchádzajúceho obdobia s obmedzenou aktivitou.

Maloobchodné tržby

Pokles v maloobchodných tržbách bol naopak o niečo vyšší než sme očakávali. Medziročne dosiahol -2,5%, oproti januáru boli tržby nižšie o zhruba percento. Významný príspevok k tomu mali nešpecializované predajne, hyper- a supermarkety s poklesom o viac než 4% r/r.

Do nasledujúcich mesiacov očakávame postupné klesanie spotreby domácností, a to najmä v niektorých druhoch maloobchodu, ale aj v službách. V prostredí vysokej inflácie, klesajúcich reálnych miezd a stenčujúcich sa úspor budú domácnosti pristupovať k určitému škrtaniu svojich reálnych nákupov (to znamená, že nominálne pokles nemusí byť zaznamenaný), najmä pri potrebách, ktoré nie sú esenciálne pre každodenné fungovanie. Na základe toho predpokladáme pokles reálnej spotreby domácností v tomto roku, čím bude podľa odhadov pôsobiť na rast HDP smerom nadol.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne