Aktuálna vlna výpredajov na finančných trhoch prebudila investorov zo „zimného spánku“. Pre niektorých to je dlho očakávaná príležitosť vstúpiť na trh, otázky však ostávajú. Je už ten správny čas investovať alebo treba ešte počkať? Čo ak bude nasledovať ďalší pád? Nerozhodnosť, obavy, opatrnosť a vidina zárobku sa neustále miešajú a tým ovplyvňujú aj finančné trhy – raz smerom nadol, inokedy nahor. Takýto princíp fungovania nemusí vyhovovať každému…

Alternatívou k súčasnému vývoju sú tzv. zaistené produkty


Posledných 10 – 15 rokov registrujeme aj na slovenskom investičnom trhu špecifický druh zabezpečených finančných produktov. Ide o investičné certifikáty so 100-percentnou  kapitálovou garanciou, ktoré umožňujú využívať iba rast finančných trhov. Zároveň investorom garantujú vrátenie vkladu vo výške 100 %. Táto ochrana vloženého kapitálu samozrejme nie je zadarmo. Náklady na „pripoistenie“ sa pretavia do ďalších podmienok certifikátu – napríklad do obmedzenia maximálneho výnosu alebo zníženia jeho výšky. Preto je dôležité sledovať nielen ponúkaný výnos, ale aj spôsob a podmienky, ako sa k nemu certifikát plánuje dostať.

Význam garantovaných certifikátov pre klienta je v dvoch rovinách. Prvou je ochrana portfólia klienta pred poklesmi na finančných trhoch. Tým, že certifikát nestráca hodnotu pri poklese podkladového aktíva, pomáha držať hodnotu portfólia napríklad v časoch, aké zažívame teraz. Druhou rovinou je, že certifikát sa často využíva ako alternatíva k bežnému investovaniu, napr. na akciových alebo dlhopisových trhoch. Umožňuje podieľať sa na úspechu vybraného trhu bezpečným spôsobom, dokonca až v násobkoch jeho nárastu. Aj s nižšou investíciou si takto investor dokáže odkrojiť väčší koláč z akciového trhu.

Ako funguje takýto produkt?

Zvolenú sumu investujete spravidla na niekoľko rokov. Ak sa splnia podmienky certifikátu, napríklad, že vybraný akciový index narastie nad istú hranicu, získavate dodatočný výnos. Častokrát ako percento z nárastu podkladového aktíva. Zároveň je tu garancia, že emitent (ten, kto investičný certifikát vydáva) vráti minimálne to, čo investor vložil, spravidla na konci investovania. Ich popularita preto rastie, a nielen medzi našimi klientmi.

Graf 1 nižšie ukazuje princíp, ako to môže vyzerať s investíciou do certifikátu, ktorý investorovi zaisťuje 100 % vkladu a zároveň mu umožňuje 50 %-nú participáciu na náraste svetových akcií.

Zaistenka – certifikát, ktorý drží hodnotu portfólia

Zdola zaistený, zvrchu znásobený

V prípade participačného certifikátu výnos klienta závisí od veľkosti kladného zhodnotenia podkladového aktíva a percenta participácie. Participácia môže byť tak vysoká, že znásobuje výnos. Čím je zhodnotenie vyššie, tým je vyšší aj výnos. Takto nastavený certifikát umožňuje „vytiahnuť“ výnos napr. z akciových trhov efektívnejšie, než pri štandardných investíciách.

Keďže úspech investičného certifikátu je často založený na prekonaní počiatočnej hodnoty podkladového aktíva, emitenti sa snažia načasovať emitovanie certifikátu na vhodnú dobu. Takúto príležitosť ponúka v súčasnosti aj trh veľkých amerických akcií, ktoré od svojich posledných maxím poklesli takmer o 20 %.

Správnym prístupom a výberom aktívne riadeného indexu sa dá výnos do budúcna ešte znásobiť. A v prípade, že by trhy pokračovali v poklese, „poistka“ chráni investora v podobe garancie istiny. Na vývoj na finančných trhoch reaguje vydávaním investičných certifikátov priebežne aj Across Private Investments.

Ako môže vyzerať výnos takéhoto certifikátu?

Dnešná situácia na trhoch si vyžaduje chytrý prístup, ktorý využíva napríklad Smart Beta zaistený certifikát. Je založený na Leonteq US Large Cap low vol. indexe, ktorý je aktívne riadený a vnútorne sa mení na základe volatility (kolísania trhov). Keď volatilita na trhu prekročí napríklad 9 %, akciová pozícia sa znižuje, pretože rastie riziko. Naopak, ak sa volatilita zníži pod 9 % a poklesne riziko, expozícia na akciách sa zvyšuje. Index pracuje len s akciami a hotovosťou. Žiadne iné triedy aktív sa v indexe nepoužívajú. Index zahŕňa vždy len 10 akcií, ktoré sú navážené rovnomerne. Každá má 10 %-ný podiel. Vyberajú sa len akcie z S&P 500, teda z veľkých amerických korporácii. Vyberajú sa také akcie, ktoré produkovali najvyšší výnos pri nízkej volatilite. Väčšinou sa jedná o hodnotové spoločnosti.

Práve zapínanie a vypínanie akciovej zložky na základe rastúceho alebo klesajúceho rizika na finančných trhoch v konečnom súčte zvyšuje výnos celého indexu. Tým, že je volatilita indexu minimalizovaná aktívnym riadením, zaistený certifikát môže ponúkať až 200 %-nú participáciu na výnose.

Teda výnos nie je zmenšovaný, ale naopak násobený veľkosťou participácie. V prípade, že by investor priamo investoval do SP500 alebo MSCI world, nedosiahol by také výsledky ako v prípade Smart Beta Indexu, ktorý je násobený 200 %-nou participáciou. A to nesmieme zabúdať na to, že certifikát má ešte k tomu zaistenú istinu.

Graf 2: Porovnanie vývoja zhodnotenia podkladového indexu S&P 500 a MSCI World

Zaistenka – certifikát, ktorý drží hodnotu portfólia
Zdroj: Bloomberg

Dominik Hapl / Portfolio Manager, Across Private Investments