Stať sa finančným agentom vôbec nie je jednoduché. Všetci sprostredkovatelia musia absolvovať osobitné finančné vzdelávanie a úspešne vykonať odborný test. Na to, aby sa niekto mohol stať finančným agentom, nestačí, aby poznal finančné produkty, ale potrebuje poznať aj zákony, ktoré regulujú danú oblasť, v ktorej chce pôsobiť.

Vzdelávanie aj test treba absolvovať pre každý sektor, v ktorom chce agent pôsobiť. Ak chcete vedieť, či by ste zvládli test na finančného agenta, ktorý sprostredkováva úvery, vyskúšajte si náš test.

Tento test je pripravený z otázok, ktoré musia sprostredkovatelia zvládnuť, ak chcú získať stredný stupeň odbornej spôsobilosti pre sektor sprostredkovania poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Test vychádza zo vzorových testov Národnej banky Slovenska. Okrem otázok zo sektora sprostredkovania úverov obsahuje aj časť otázok zo všeobecnej časti.