Slovenský deficit je príliš vysoký, preto sa Slovensko ocitlo v procedúre nadmerného deficitu. Ministerstvo financií informovalo, že Európska komisia prvýkrát od roku 2020 spúšťa mechanizmus, ktorý slúži na nápravu vysokých deficitov a dlhov. Počas pandémie platila pre krajiny Európskej únie výnimka.

Dnes táto výnimka už neplatí a krajiny musia dbať na to, aby ich deficit neprekračoval tri percentá HDP a dlh 60 percent HDP. Slovensko pritom malo vlani deficit nad trojpercentnou hranicou. Dostalo sa tak do skupiny siedmich krajín, kam patrí aj Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Malta a Taliansko, voči ktorým sa aktivuje procedúra nadmerného deficitu.

Európska komisia podľa ministerstva financií teraz tieto krajiny vyzve, aby prijali opatrenia, ktoré zabezpečia súlad s platnými pravidlami a ktoré by mali zabezpečiť postupné znižovanie deficitov.

„Spustenie procedúry prakticky znamená, že Európska komisia bude prísnejšie dohliadať na dodržiavanie konsolidácie verejných financií. Požiadavky z procedúry sú však už dnes prakticky zahrnuté v záväzkoch Slovenskej republiky, ktoré ministerstvo financií definovalo nielen v schválenom rozpočte, ale aj v Programe stability a prioritne v schválených výdavkových limitoch, ktoré sú už napojené na nové európske fiškálne pravidlá. Záväzky postupného návratu k udržateľným verejným financiám a znižovanie deficitu sú súčasťou aj Programového vyhlásenia vlády SR,“ uviedlo ministerstvo financií.

Ministerstvo zároveň tvrdí, že spustenie tejto procedúry pre Slovensko očakávalo, keďže „bývalé vlády medzi rokmi 2020 až 2023 spôsobili výrazný nárast deficitu, vďaka čomu sa naše verejné financie dostali medzi najhoršie v EÚ.“

Aj preto pripravuje ministerstvo financií strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ktorý bude obsahovať limity na verejné výdavky a bude zohľadňovať zosúladenie deficitu s požiadavkami zo Zmluvy o fungovaní EÚ. Vďaka tomu by sa mal deficit pod tri percentá HDP dostať v roku 2027.

Podľa ministerstva sa stav verejných financií už vláde podaril stabilizovať. Konsolidačný plán, ktorý počíta s každoročným znižovaním deficitu o jedno percento HDP tak, aby deficit klesol k 3 % HDP do roku 2027, podľa ministerstva získal dôveru investorov na finančných trhoch a tiež dôveru troch najrenomovanejších ratingových agentúr, ktoré Slovenskej republike potvrdili rating.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: