Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2014

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom858
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov686
z toho: poľnohospodárstvo653
Priemysel935
ťažba a dobývanie976
priemyselná výroba914
dodávka elektriny, plynu, pary1 521
dodávka vody866
Stavebníctvo600
Veľkoobchod a maloobchod799
Doprava a skladovanie822
Ubytovacie a stravovacie služby511
Informácie a komunikácia1 660
Finančné a poisťovacie činnosti1 657
Činnosti v oblasti nehnuteľností884
Odborné, vedecké a technické činnosti1 051
Administratívne služby887
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 046
Vzdelávanie762
Zdravotníctvo a sociálna pomoc839
Umenie, zábava a rekreácia632
Ostatné činnosti566
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku