Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje dodávateľov elektriny a plynu, že okrem cien za dodávku elektriny alebo plynu musia zverejňovať aj cenník s koncovými cenami. ÚRSO podmienky popisuje v usmernení pre dodávateľov energií.

V predmetných cenníkoch sa k cenám za dodávku elektriny podľa jednotlivých sadzieb pripočíta tarifa za systémové služby, prevádzkovanie systému, distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a cena za straty pri distribúcii elektriny.

„K cenám za dodávku plynu podľa druhu tarify, do ktorej je odberateľ zaradený sa pripočíta najmä cena za služby súvisiace s prepravou plynu a distribúciou plynu,“ upozorňuje ÚRSO s tým, že dodávateľ elektriny alebo plynu nesmie pri určení zmeny výšky preddavkových platieb vychádzať len zo zmeny ceny za dodávku elektriny alebo plynu, ale musí do predpokladanej platby započítať zmeny všetkých zložiek koncovej ceny za elektrinu alebo plyn.

Inými slovami, pri medziročnej úprave preddavkových platieb musí dodávateľ vychádzať z očakávanej medziročnej zmeny koncovej, teda integrovanej jednotkovej ceny ako takej vo vzťahu k spotrebe v predchádzajúcom roku alebo vo vzťahu k zmenenej očakávanej spotrebe, píše v usmernení ÚRSO.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: