Investičné poradenstvo pre ľudí pri kúpe či predaji cenných papierov nemá závažnejšie nedostatky. S takým záverom prišla dohľadová aktivita (Common Supervisory Action), ktorú koordinoval Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Kontrola sa začala ešte vlani vo februári a zapojilo sa do nej celkovo 26 orgánov dohľadu v Európskej únii a Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane Národnej banky Slovenska.

Čo sa preverovalo:

  • Získavanie informácií od klientov s ohľadom na klientove znalosti a skúsenosti, finančnú situáciu a investičné ciele.
  • Opatrenia, ktoré sú potrebné na porozumenie investičným produktom (Product governance).
  • Opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vhodnosti investície.
  • Náklady a zložitosť (komplexnosť) rovnocenných produktov.
  • Náklady a prínosy, ktoré sú spojené so zámenou investícií.
  • Správa o vhodnosti.

Aké boli zistené nedostatky?

  • Nedostatočné posudzovanie nákladov a benefitov, ktoré súvisia so zámenou investícií.
  • Príliš formálny obsah správy o vhodnosti pri poskytovaní investičného poradenstva, ktorá nedostatočne zohľadňuje osobné charakteristiky klienta.