Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona proti byrokracii. Podobne ako v minulosti, aj tentokrát by mali ľuďom i firmám ubudnúť povinnosti. Nebudú musieť totiž predkladať úradom dokumenty, ktoré má štát už k dispozícii.


V minulosti už zanikla zákonná povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby predkladať orgánom verejnej moci výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, registra trestov, výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení, nedoplatkoch na zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým úradom a colným úradom a potvrdenia o dôchodkových dávkach a nemocenských dávkach.

Po novom nebude treba predkladať ani tieto výpisy a potvrdenia:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie o pridelení IČO,
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 • potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz a potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v likvidácii,
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • výpis z registra sociálnych podnikov,
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
 • výpis z registra / zoznamu advokátov,
 • výpis z centrálneho registra exekúcií,
 • potvrdenia k dávkam v hmotnej núdzi,
 • potvrdenia súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva,
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %.