Ako prenajímať byt či rodinný dom? Majiteľ sa musí v rámci toho držať vopred určených pravidiel. Okrem zmluvy musí zo zárobkov z prenájmu platiť dane. Nájomca tak má niekoľko zákonom stanovených povinností, ktoré sa s prenajímaním majetku spájajú.

Ak sa niekto rozhodne, že bude prenajímať nehnuteľnosť, má dve možnosti. V prípade, že nemá čas na hľadanie nájomníkov a obhliadky, môže si zaplatiť služby realitnej kancelárie, ktorá sa zvyčajne postará aj o vytvorenie zmluvy. Druhou možnosťou je svojpomocné hľadanie.

Ako prenajímať byt či dom v zmluve:

Prenajímať môže fyzická aj právnická osoba a to bytové i nebytové priestory. Písomná zmluva nie je vždy potrebná, keďže sa prenajímateľ a nájomník môžu dohodnúť ústne a jednotlivé body spísať do zápisnice. Písomná forma je potrebná len v prípade prenajímania nebytových priestorov. Náležitosti, ktoré nie sú spomenuté v zmluve, zápisnici alebo v preberacom protokole vyplývajú priamo z Občianskeho zákonníka.

Ako prenajímať byt
Ako prenajímať byt či rodinný dom (Ilustračné foto: Freepik/ako prenajímať byt)

Zmluva musí obsahovať:

 • Označenie predmetu nájmu
 • Rozsah užívania
 • Výšku nájomného
 • Výšku úhrad za energie a služby
 • Opis príslušenstva a stav bytu
 • Obdobie prenájmu
 • Práva a povinnosti nájomcu a nájomníka
 • Zákaz alebo možnosť ďalej nehnuteľnosť prenajímať
 • Povinnosť poistiť nehnuteľnosť a príslušenstvo (prenajímateľ) a osobné veci (nájomník)
 • Dôvod, pre ktoré možno od zmluvy odstúpiť
 • Spôsob vypovedania zmluvu a výpovednú lehotu

Ako funguje krátkodobý prenájom:

 • O krátkodobý nájom bytu ide v prípade, že je zmluva na dobu určitú a to maximálne 2 roky.
 • Môže byť maximálne dva razy predĺžená o tú istú dobu, teda spolu maximálne 6 rokov.

Zmluva musí obsahovať:

 • Údaje o zmluvných stranách
 • Označenie predmetu prenájmu a rozsah užívania
 • Výšku nájomného plus energií
 • Opis stavu a príslušenstva bytu
 • Určenie doby nájmu
 • Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva je na krátkodobý nájom
ako prenajímať byt
Ako prenajímať byť? Dôležité je zaregistrovať sa na daňovom úrade (Ilustrácia: DALL-E/ako prenajímať byť)

Ako prenajímať byt či dom v rámci daní:

Keďže je príjem z prenajímania nehnuteľnosti zdaniteľným príjmom, musia prenajímatelia tento zisk uviesť v daňovom priznaní. Prenajímať môžu buď ako fyzické osoby – nepodnikatelia alebo ako živnostníci. Všetci však musia byť zaregistrovaní na daňovom úrade do konca daného mesiaca, kedy začali prenajímať, kde dostanú daňové identifikačné číslo (DIČ).

Pre registráciu je potrebný:

 • Vyplnený registračný formulár
 • Originál nájomnej zmluvy alebo zápisnice (na nahliadnutie)
 • Registrovať sa moťno osobne, poštou alebo elektronicky.

Pre zistenie základu dane môže prenajímateľ:

 • Viesť účtovníctvo
 • Viesť daňovú registráciu

Ako si vyrátať základ dane:

 • V prípade, že je prenajímateľ zamestnaný a má príjmy zo závislej činnosti, zráta príjem zo zamestnania spolu s príjmom z prenájmu (z tejto sumy vopred odpočíta sumu oslobodenú od dane).
 • Ak je táto suma vyššia ako 2 461,41 €, musí si podať daňové priznanie typu B. Zamestnávateľ mu môže robiť daňové priznanie len v prípade, že jeho príjem z prenájmu nepresiahol 500 €.
 • Prenajímateľ, ktorý nemá iné zdaniteľné príjmy (napríklad dôchodca, ktorého dôchodok nie je zdaniteľný), zistí, či si musí podať daňové priznanie tak, že si od príjmu za celé zdaňovacie obdobie odráta oslobodenie od dane (500 €).

Aké výdavky si môže prenajímateľ uplatniť:

Do daňového priznania si môže prenajímateľ uplatniť len skutočné výdavky. Tie musia byť znížené rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy o sumu oslobodených príjmom vo výške 500 €. Výdavky na poistenie nehnuteľnosti či príspevok do fondu opráv sa nedajú uplatniť.

V prípade, že prenajímaná nehnuteľnosť patrí manželom, tí si môžu príjmy rozdeliť v pomere, ktorý im najviac vyhovuje. V tomto pomere si následne rozdelia aj výdavky. Obaja si môžu uplatniť aj čiastku oslobodenú od dane.

Výdavky, ktoré si daňovník môže uplatniť, môžu byť maximálne len do výšky príjmov, teda nemôže vykázať napríklad daňovú stratu.

Výdavky na nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku:

 • Energie (dodávka elektrickej energie, tepla a teplej úžitkovej vody, plynu, pitnej vody)
 • Internet
 • Osvetlenie a upratovania spoločných priestorov
 • Odvádzanie odpadovej vody
 • Odvoz smetí, popola, splaškov
 • Používanie výťahu
 • Iné

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: