Po vlaňajšom uvoľnení pandemických opatrení sa mnoho ľudí rozhodlo viac cestovať. V rámci Európy je to vďaka voľnému pohybu v rámci hraníc a lacným letenkám pomerne dostupné. Pri cestovaní mimo Európsku úniu (EÚ) ale musí mať každý občan svoj vlastný cestovný pas.

Žiadosť o cestovný pas:

 • Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska či tam, kde sa zdržiava. Pri podávaní žiadosti musí prísť žiadateľ vždy osobne, aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje a podpis. Termín si môže každý dohodnúť aj online.
 • Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom sa nevyžaduje súhlas druhého z nich. Majú totiž rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodol inak.
 • Žiadosť je možné podať aj v zahraničí na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Elektronicky je možné vopred zaslať tlačivo s údajmi a zastupiteľský úrad skontaktuje žiadateľa s pokynmi o ďalšom postupe a osobnom podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu.

Potrebné doklady k žiadosti a prevzatie dokladu:

 • Občiansky preukaz – ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo je možné preukázať platným cestovným pasom SR.
 • Ďalší matričný doklad – ak došlo k zmene matričnej udalosti ako napríklad sobášu či narodeniu v tuzemsku či v zahraničí, je potrebné predložiť napríklad sobášny či rodný list vydaný osobitnou matrikou.
 • Skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky a správny poplatok.
 • Vyhotovený cestovný pas si žiadateľ preberie v mieste podania žiadosti na oddelení dokladov. Za občana staršieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať aj iná osoba, ktorá na to bola úradne splnomocnená.
 • V prípade rodinných príslušníkov a osoby uvedenej žiadateľom priamo do žiadosti pri jej podaní, úradne osvedčené splnomocnenie predložiť netreba.
 • Za deti mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prebrať len zákonný zástupca, prípadne osoba, ktorá žiadosť podala ako napríklad pestún. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

Platnosť cestovného pasu a poplatky:


Platnosť cestovného pasu sa:

 • vo veku občana od 16 rokov určuje na 10 rokov,
 • vo veku občana do 16 rokov určuje na 5 rokov,
 • vo veku občana do 6 rokov určuje na 2 roky.
cestovný pas
Pri cestovaní mimo Európsku úniu (EÚ) ale musí mať každý občan svoj vlastný cestovný pas. (Ilustračné foto: Peter Csernák)

Poplatok za klasický cestovný pas:

Službavo veku od 16 rokovvo veku do 16 rokovvo veku do 6 rokov
Vydanie do 30 dní33 €13 €8 €
Vydanie do 10 pracovných dní66 €26 €16 €
Vydanie do 2 pracovných dní99 €39 €24 €
Vydanie v zahraničí40 €15 €10 €

Poplatok za dočasný cestovný pas:

Vydanie cestovného pasu na 1 rok pre:do 30 dnído 10 dnído 2 dní
Občan mladší ako 16 rokov8 €16 €24 €
Občan starší ako 16 rokov30 €60 €90 €

Poplatok za náhradný cestovný pas pre ŤZP:

Vydanie cestovného pasu ako náhrada za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ŤZPdo 30 dnído 10 dnído 2 dní
Občan do 6 rokov4 €8 €12 €
Občan od 6 do 16 rokov6,50 €13 €19,50 €
Občan starší ako 16 rokov16,50 €33 €49,50 €
 • Poplatok sa netýka občanov, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas z dôvodu zmeny, ktorú nezavinil sám občan, alebo bola v pase zistená chyba, ktorú spôsobil výrobca alebo orgán, ktorý cestovný pas vydal.
 • Rovnako nemusia osoby za vydanie cestovného pasu platiť správny poplatok, ak sa im vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
 • Pri strate, poškodení a odcudzení platného cestovného pasu je správny poplatok vyšší. Dvojnásobne pri prvom, päťnásobne pri druhom v priebehu dvoch rokov a desaťnásobne pri treťom opätovnom vybavovaní počas dvoch rokov.

Strata dokladov a náhradný cestovný pas:

 • V prípade straty, odcudzenia či poškodenia cestovného pasu je každý povinný takúto udalosť okamžite nahlásiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
 • Ak sa občan práve nachádza v zahraničí, musí udalosť nahlásiť na príslušnom zastupiteľskom orgáne Slovenskej republiky alebo Európskej únie (EÚ). Ak tak občan neurobí bezodkladne, môže dostať pokutu do výšky 331 eur.
 • Pri vydávaní nového pasu sa platí sadzobník zvýšených správnych poplatkov. Výnimkou je len prípad ohláseného násilného odcudzenia.
 • Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný pas občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
 • Náhradný cestovný pas vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu a najviac šesť mesiacov.
 • Občan prikladá k žiadosti o náhradný pas v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu, prípadne sa podrobí vyhotoveniu fotografie. Prikladá aj doklad o totožnosti ako napríklad občiansky či vodičský preukaz.
 • V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície, ktorý to potvrdzuje.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: