Rozsiahlejšie poradenstvo, lehoty pre úradníkov a jednotný postup pre stavebné úrady. Tieto tri veci by malo podľa platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) riešiť Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), aby zvýšili úspešnosť dotačného programu obnovy domov.


„Pre úspešnosť programu, považujeme za dôležité, aby sa ministerstvo aj agentúra pozreli na vlastné procesy a urobili tri kroky, ktoré sfunkčnia celý proces prijímania, vyhodnocovania a schvaľovania žiadostí. Tieto vylepšenia musia byť aj jasne odkomunikované verejnosti, aby prípadných záujemcov o program neodrádzala nejasnosť lehôt alebo meškania s vyhodnotením,“ uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.

Ako ďalej uviedla, odborná pomoc a poradenstvo žiadateľov sú kľúčové. Kapacita klientskych centier sa zdá byť poddimenzovaná. Potrebné je preto vyhodnotenie, koľko pracovníkov vlastníkom rodinných domov dnes poskytuje informácie a pomáha s vyplnením žiadosti na klientskych centrách a o koľko a kedy plánuje ministerstvo a agentúra tieto kapacity posilniť.