Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že pri zamestnávaní občanov Ukrajiny sa na zamestnancov i firmy vzťahuje slovenská legislatíva. Ak zamestnanec podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho poistenia, zamestnávateľ plní v oblasti sociálneho poistenia všetky povinnosti podľa zákona o sociálnom poistení. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Zamestnávateľ je napríklad povinný v zákonných lehotách plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti. Taktiež je povinný odvádzať za neho poistné včas a v riadnej sume tak, ako za každého iného zamestnanca.

V prípade, že ide o občana Ukrajiny, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt (trvalý, prechodný pobyt), zamestnávateľ ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO), pričom v oddiele I. neuvedie „fyzická osoba bez pobytu v SR“, nakoľko ten sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu na území Slovenska.

Rovnako ani v oddiele II. sa potom neuvedie adresa pobytu (tá sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu v SR). V prípade, ak zamestnanec z Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne RLFO v papierovej forme.

Pobočka Sociálnej poisťovne občanovi Ukrajiny vygeneruje na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia. Registračné povinnosti je tak povinný plniť zamestnávateľ.